ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwbios@umk.pl

stare b+r żeby nie zniknęło

WSPÓŁPRACA

WYDZIAŁ BiOŚ DLA BIZNESU
czyli co robimy i co możemy zaoferować.
Mamy również doświadczenie we współpracy z instytucjami poza uczelnią!

Zainteresowania nasze i umiejętności sięgają od skali ?mega? poprzez ?makro? i ?mikro? aż do ?nano?. Mamy wysokiej klasy specjalistów w planowaniu ?ekologicznej przestrzeni życiowej?, ekologii, antropologii, biologii i fizjologii roślin i zwierząt ? zarówno kręgowych jak i bezkręgowych, biotechnologii, biochemii, biologii komórki, genetyki i immunologii. Również w toksykologii i mikrobiologii. W każdej z tych dyscyplin widzimy możliwości współpracy z jednostkami pozauczelnianymi ? zarówno w kraju jak i za granicą. Realizacja zadań wynikających ze współpracy dokonuje się przy udziale studentów- , licencjatów, magistrantów a zwłaszcza doktorantów. Widzimy w tym sposób na uzyskiwanie przez studentów wiedzy praktycznej i doświadczenia. Zakładamy, że często owocem współpracy będzie nawiązanie trwałych kontaktów ze sferą administracyjną i produkcyjną gospodarki a nasi studenci będą mieli szansę odbywania praktyk i staży w miejscach gdzie nabędą umiejętności bezpośrednio związane z kierunkiem studiów. Zakładamy, że nawiązanie współpracy pozwoli na przygotowanie wniosków o finansowanie wspólnych działań w ramach ?nowej perspektywy 2014-2020?.

Poniżej podajemy wybrane formy działań, w zakresie których widzimy możliwości współpracy z jednostkami pozauczelnianymi. Zostały one podzielone na trzy kategorie: aktywność w terenie, aktywność w terenie powiązana z badaniami laboratoryjnymi oraz aktywność w laboratorium. W zakresie różnych działań wskazane jest nasze ?doświadczenie? we współpracy z jednostkami spoza Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska.

DZIAŁANIA W TERENIE

 1. Planowanie zrównoważonych przestrzeni miejskich w nawiązaniu do koncepcji miasta kompaktowego, miasta inteligentnego (smart city); planowanie krajobrazu dla potrzeb turystyki i rekreacji włączając procesy renaturalizacji; oceny oddziaływania inwestycji na środowisko.
  Doświadczenie: Pracownik Wydziału brał udział jako ekspert w (1) EU Project 1CE014P4 COBRAMANMA 27 EU-Strategy and Economic Development in its function as Managing Authority of the CENTRAL EUROPE (2012)- Remediation of a pilot site and installing a recreation area after the remediation, Bydgoszcz; (2) projekcie ?Różnorodność przyrodnicza Żuław Elbląskich? dla Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego dofinansowanym ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie – Zastosowanie ekotechnik w renaturyzacji wód delty Wisły (2012-2014).
 1. Plany ochrony przyrody, ocena stanu i prognozowanie zmian środowiska przyrodniczego, raporty oddziaływania na środowisko, waloryzacja drzewostanów i ocena ich składu gatunkowego, identyfikacja i waloryzacja innej roślinności.
  Doświadczenie: Pracownicy Wydziału brali udział w opracowywaniu folderów i informatorów dla regionu, prowadzili szkolenia z zakresu ochrony środowiska w ramach edukacji ekologicznej.
 1. Inwentaryzacja florystyczna (listy gatunków), zdjęcia fitosocjologiczne, wykonywanie map roślinności rzeczywistej i potencjalnej roślinności naturalnej, fitoindykacja z użyciem ekologicznych liczb wskaźnikowych, ocena stanu zachowania siedlisk Natura 2000 ? zgodnie z metodyką GIOŚ, pomiary dendrometryczne, analiza pyłkowa, analiza zasolenia gleby.
 2. Ocena kondycji lasów i pojedynczych drzew.
 3. Ocena walorów ekosystemów lądowych.
 4. Opracowanie ekspertyz ekologicznych.
 5. Analiza sieci przepływu energii, bilanse energetyczne, ocena kapitału biofizycznego i kosztu negentropijnego.
  Doświadczenie: Pracownicy Wydziału brali udział w wykonywaniu planów ochrony rezerwatów (np. Płutowo, Las Piwnicki, Wieżyca i wiele innych) i Obszarów Natura 2000; wykonywali ekspertyzy przed-realizacyjne na trasie budowy autostrady A1 Toruń-Kutno, brali udział w remoncie i przebudowie jazów na rzekach Łupawie i Drwęcy. Prowadzili monitoring botaniczny zmian środowiska przyrodniczego związanego z realizacją inwestycji: PAK Kopalnia Węgla Brunatnego ?Konin?. Opracowali Formularz Nominacyjny Rezerwatu Biosfert ?Bory Tucholskie ?- program UNESCO-MAB. Brali udział w Management Group międzynarodowego Projektu COST- ?From Genes to Ecosystems ? Putting Halophytes to Work?. Tworzyli mapy numeryczne dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Opracowali projekt gospodarki odpadami stałymi i płynnymi produkowanymi w zlewni jeziora Jeziorak dla miasta Iławy.
 1. Ocena ekologicznych skutków zabudowy hydrotechnicznej rzek i wpływu inwestycji na środowisko wodne, analiza wpływu zrzutów ścieków na środowisko wodne oraz ocena jakości wód śródlądowych na podstawie kryteriów chemicznych i biologicznych.
 2. Analiza fitoplanktonu, zooplanktonu, zoobentosu i ichtiofauny.
 3. Diagnostyka osadów dennych, badanie sedymentacji współczesnej w jeziorach.
  Doświadczenie: Pracownicy brali udział w studyjnych pracach nad planami zagospodarowania doliny dolnej Wisły prowadzonymi przez firmę Energa. Opiniowali opracowania wykonane przez międzynarodową firmę ARUP dotyczące budowy zbiorników zaporowych i wodnych elektrowni; wykonywali liczne ekspertyzy dla prokuratury; współpracowali z podmiotami gospodarczymi, np. Vattenfall, ANWIL, CIECH.

DZIAŁANIA TERENOWO ? LABORATORYJNE

 1. Diagnostyka obecności jaj Ascaris, Toxocara i Trichiuris w próbkach gleby i osadów ściekowych, diagnostyka helmintologiczna ryb i mięsa (na obecność przywr, tasiemców i nicieni). Wykonywanie testów koproskopowych z zastosowaniem metody flotacji oraz larwoskopii metodą kompresorową; morfologiczna diagnostyka pasożytów.
 2. Ocena bezpieczeństwa kąpielisk potencjalnie zagrożonych inwazją ptasich schistosom.
  Doświadczenie: ekspertyzy dla ECO-ANALYSE Biuro Analiz Środowiskowych w Toruniu oraz dla Pracowni Badań i Analiz Przyrodniczych w Bydgoszczy.
 1. Szacowanie daty zgonu na podstawie śladów entomologicznych.
  Doświadczenie: Liczne ekspertyzy.
 1. Wykorzystanie wycierki ziemniaczanej do re-mediacji ścieków skażonych związkami fenolowymi i barwnikami syntetycznymi.
 2. Prace nad mikropropagacją gatunków chronionych i użytkowych, re-introdukcja, zakładanie plantacji roślin chronionych i użytkowych.
  Doświadczenie: Wyprowadzenie sterylnej kultury i namnażanie Miscantus chinensis dla Viva Kosemtyk Forum Sp. Z o.o.-Bydgoszcz.
 1. Prace w zakresie biologii wybranych grup zwierzęcych- np. ekspertyzy chiropterologiczne, ekspertyzy entomologiczne, interwencyjne odłowy zwierząt.
  Doświadczenie: Ekspertyzy na rzecz Inspektoratu Weterynarii w Bydgoszczy.
 1. Kompleksowe badania i analizy antropologiczne. Badania grup ludzkich i społeczności lokalnych oraz pojedynczych osób oraz szczątków kostnych pochodzących z różnych źródeł. Kompleksowe analizy materiału i rejestracja wybranych cech na zaprojektowanych formularzach, przygotowanie baz danych oraz wnioskowanie, w tym przygotowanie opinii i zleceń.
  Doświadczenie: Liczne ekspertyzy
 1. Ocena wpływu pola elektromagnetycznego niskich częstotliwości na środowisko ludzi.
 2. Doświadczenie: Współpraca z Polskim Towarzystwem Zastosowań Elektromagnetyzmu.
 3. Opracowania dotyczące zastosowania wyselekcjonowanych mikroorganizmów glebowych do promowania wzrostu np. rzepaku na glebach zdegradowanych.
  Doświadczenie: Współpraca z VitroGen Sp. Z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy oraz z Instytutem Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników z siedzibą w Toruniu.
 1. Wykorzystanie grzybów mikoryzowych w adaptacji roślin do niekorzystnych warunków środowiska.
 2. Zastosowanie mikroorganizmów endofitycznych w biotechnologii i rolnictwie.
 3. Biodegradacja polimerów syntetycznych (suplementowanych polimerami naturalnymi) przez mikroorganizmy glebowe.
 4. Analiza skażeń mikrobiologicznych powietrza, wody, ścieków, żywności, pomieszczeń, artykułów przemysłowych.
 5. Optymalizacja pracy oczyszczalni ścieków.
 6. Analiza obfitości i aktywności biofilmu.
 7. Pozyskiwanie, selekcja i określanie potencjału fitoremediacyjnego mikroorganizmów.
 8. Promowanie wzrostu i rozwoju roślin uprawnych z wykorzystaniem mikroorganizmów.
 9. Możliwości wykorzystania bakterii i grzybów w nanobiotechnologii.
 10. Wytwarzanie nanocząstek srebra przez mikroorganizmy i ocena ich aktywności przeciwdrobnoustrojowej.

DZIAŁANIA LABORATORYJNE

 1. Ocena właściwości deterentnych związków chemicznych na podstawie testów behawioralnych i toksyczności; opracowywanie nowych sposobów kontroli liczebności owadów szkodników z wykorzystaniem interakcji między substancjami.
  Doświadczenie: 12 patentów z zakresu detergentów pokarmowych owadów, współpraca z firmą INSETOX- Jan Stromidło, współpraca z ekspertem ds. insektycydów przy UE (prof. Bruno Lapied, Uniwersytet Angers, Francja).
 1. Badanie egzopolisacharydów (EPS) promieniowców w aspekcie ich działania antygrzybowego i antybakteryjnego.
 2. Prace pozwalające na identyfikowanie mechanizmów działania substancji neurotoksycznych.
 3. Testy diagnostyczne z wykorzystaniem autofluorescencyjnej metody wykrywania czerniaka oraz immunohistochemicznego testu odróżniania czerniaka od łagodnych zmian melanocytarnych.
  Doświadczenie: Od 20 lat prowadzone badania diagnostyczne pacjentów w ramach Interdyscyplinarnego Zespołu Optycznych Metod Wczesnego Wykrywania Nowotworów UMK.
 1. Testy opracowywane w oparciu o technikę PCR i ELISA ? wykorzystane jako testy diagnostyczne lub prognostyczne (w medycynie, rolnictwie, ogrodnictwie).
 2. Testy genetyczne 1 – wykorzystane (1) w diagnostyce onkologicznej, (2) w poszukiwaniu genetycznych determinantów oporności na terapię, (3) w opracowywaniu terapii spersonalizowanej, (4) w opracowywaniu nowych leków, (5) w zwiększaniu efektywności prowadzonych terapii opartych na interferone dla zakażeń HCV i HBV.
  Doświadczenie: Współpraca z NZOZ Pracownią Genetyki Nowotworów, realizacja 2 zadań w ramach Vouchera Badawczego.
 1. Prace nad nowymi technologiami modulowania procesów zapalnych, badanie efektów terapeutycznych naturalnych modyfikatorów odpowiedzi immunologicznej, hodowla i ocena funkcjonowania komórek immunologicznych in vitro, prace nad mechanizmami stanu zapalnego indukowanego czynnikami infekcyjnymi i nieinfekcyjnymi.
  Doświadczenie: Patent uzyskany w USA.
 1. Ocena biokomaptybilności nanomateriałów.
 2. Testy genetyczne 2 ? wykorzystane jako podstawa do syntezy specyficznych stymulatorów i inhibitorów szlaków sygnalizacyjnych ? wykorzystane do zwiększania odporności roślin uprawowych oraz podniesienia plonowania roślin.
 3. Prace z wykorzystaniem diagnostyki molekularnej w badaniach komórek roślin i zwierząt.
 4. Prace na poziomie molekularnym z wykorzystaniem technik: PCR, western blot, hybrydyzacji northern, izolacji, oczyszczania i analizy białek, technik chromatograficznych i elektroforetycznych, immuno- i radio-detekcji, izolacji materiału genetycznego, znakowanych sond molekularnych, klonowania i mutagenezy kierunkowej, mikroskopii fluorescencyjnej i konfokalnej, laserowej mikrodysekcji.