Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwbios@umk.pl

"Bioróżnorodność w czterech porach roku" - konkurs fotograficzny w ramach tegorocznej Nocy Biologów

Ceramiczna żaba fotografuje żabę (ceramiczną)
Bioróżnorodność w czterech porach roku fot. Pixabay

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

"Bioróżnorodność w czterech porach roku"

 • 1 Postanowienia ogólne

 

Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady i warunki uczestnictwa w publicznie dostępnym konkursie fotograficznym pod nazwą "Bioróżnorodność w czterech porach roku" („Konkurs”).

 

 • Organizatorem konkursu jest Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych UMK w Toruniu („Organizator”). Konkurs organizowany jest w ramach XI edycji Nocy Biologów.

 

 • Osobą udzielającą informacji w sprawach konkursu oraz pomysłodawcą jest dr Anna Hetmann

 

Dr Anna Hetmann

Katedra Biochemii

UMK w Toruniu

 1. Lwowska 1

87-100 Toruń

e-mail: nocbiologow@umk.pl

 

 • Konkurs przeprowadza Organizator

 

 • Zasady Konkursu zawarte są w Regulaminie. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

 

 • Poprzez przystąpienie do Konkursu uczestnicy akceptują zasady zawarte w Regulaminie.

 

 • Udział w Konkursie jest bezpłatny.

 

 • Celami Konkursu są:
 1. Popularyzacja biologii jako dziedziny nauki
 2. Kształtowanie umiejętności prowadzenia obserwacji przyrodniczej
 3. Rozwijanie zainteresowania i umiejętności fotografii przyrodniczej

 

 

 • 2 Warunki uczestnictwa

 

  • Konkurs skierowany jest do miłośników fotografii, niezależnie od poziomu zaawansowania. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna

 

Uczestnictwo w Konkursie polega na wykonaniu przez Uczestnika fotografii zgodnej z tematyką konkursu "Bioróżnorodność w czterech porach roku" (Interpretacja tematu jest dowolna), wykonanej za pomocą cyfrowego aparatu fotograficznego, smartfona, action-cama lub aparatu tradycyjnego (z zastrzeżeniem, że zgłoszona praca dostarczona będzie do Organizatora w formie cyfrowej) i przesłaniu jej w formie cyfrowej  na adres nocbiologow@umk.pl, celem kwalifikacji konkursowej przez Organizatora i ewentualnego przyznania nagrody.

 

 • Uczestnik Konkursu może przysłać tylko jedną, indywidualną pracę.

 

 • Prace konkursowe muszą spełniać następujące wymagania:
  • Prace zgłaszane na Konkurs nie mogą naruszać prawa, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych
  • Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi ich autorów, nigdzie wcześniej niepublikowanymi oraz nie przedstawianymi na innych konkursach.

 

 • 3 Termin i warunki dostarczenia prac konkursowych

 

  • Praca nadesłana na Konkurs w formie elektronicznej na adres podany w 2 pkt 2.2 musi zawierać:
   • Fotografię cyfrową/skan fotografii konkursowej
    • Przesłane fotografie/skany winny mieć rozdzielczość co najmniej 300 dpi i wielkość 1980 x 1080p, akceptowane formaty prac to jpg
    • Praca ma mieć nazwę pliku wg wzorca:

 

Nazwisko_Imie_wiek_miejscowość_pora roku

 

W przypadku uczestników pełnoletnich:

 • wypełnione, podpisane i zeskanowane Oświadczenie autora pracy (zgodnie z załącznikiem nr 1 do Regulaminu);
 • wypełnioną, podpisaną i zeskanowaną „Zgodę autora pracy na przetwarzanie i publikację danych osobowych”, który stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu;

 

 • W przypadku uczestników niepełnoletnich
  • wypełnione, podpisane i zeskanowane Oświadczenie opiekuna prawnego autora pracy (zgodnie z załącznikiem nr 2 do Regulaminu);
  • wypełnioną, podpisaną i zeskanowaną „Zgodę opiekuna prawnego autora pracy na przetwarzanie i publikację danych osobowych”, który stanowi Załącznik nr 4 do Regulaminu;

 

 • W tytule maila należy zawrzeć nazwisko i imię autora, a w treści maila należy umieścić wypełnione Oświadczenia, stanowiące załącznik do niniejszego Regulaminu

 

 • Prace należy wysyłać do godz. 23.59 dnia 14 stycznia 2022 r

 

 • Prace niespełniające warunków określonych w Regulaminie Konkursu, nie będą brały w nim udziału.

 

 • Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 19 stycznia 2022 r.

 

 • Zgłoszenie pracy do Konkursu jest równoznaczne ze zgodą na jej nieodpłatną publikację na stronie internetowej Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych UMK w Toruniu

 

 • 4 Prawa Autorskie i Inne

 

  • Przystępując do Konkursu, uczestnik oświadcza, że jest autorem i posiada prawa autorskie majątkowe do pracy, którą zgłasza w konkursie oraz że nie naruszają one praw osób trzecich.

 

 • Nadesłanie prac konkursowych jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem wszelkich autorskich praw majątkowych na Organizatora do wykorzystania nadesłanych prac lub ich części na wszystkich polach eksploatacji, tj.:
  • w zakresie utrwalania i zwielokrotniania przesłanej pracy
  • wytwarzanie określoną techniką kopii pracy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których kopię pracy utrwalono - wprowadzanie do obrotu;
  • w zakresie rozpowszechniania kopii pracy w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wystawienie, wyświetlenie, a także publiczne udostępnianie kopii pracy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

 

 • Autor wyraża zgodę na publikację na stronie internetowej, w mediach społecznościowych oraz na innych nośnikach elektronicznych i tradycyjnych nadesłanej pracy przez Organizatora, a także na wykorzystanie pracy w celach promocyjnych i statutowych Organizatora.

 

 • W przypadku uzasadnionego podejrzenia oszustwa, naruszenia cudzych praw autorskich lub innych praw osób trzecich oraz innych naruszeń Regulaminu Organizator może podjąć decyzję o zdyskwalifikowaniu Zgłoszenia Uczestnika w konkursie. Podejrzenia naruszeń należy zgłaszać na adres Organizatora.

 

 • 5 Nagrody i zasady ich przyznawania

 

 • W ramach Konkursu zostaną przyznane nagrody rzeczowe przekazane przez Sponsorów oraz pamiątkowe dyplomy.

 

 • Nagrody zostaną przyznane w następujących kategoriach: 1/ Wiosna 2/ Lato 3/ Jesień 4/ Zima; za zajęcie miejsc od I do III w każdej z kategorii

 

 • Szczegóły dotyczące Sponsora nagród rzeczowych zostaną przekazane przez Organizatora w odrębnym komunikacie umieszczonym na stronie internetowej Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych

 

 • Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.

 

 • W celu oceny prac Organizator powoła Komisję Konkursową

 

 • Z obrad Komisji Konkursowej zostanie sporządzony protokół podpisany przez przewodniczącego komisji konkursowej. Protokół będzie przechowywany w siedzibie Organizatora.

 

 • Laureatami konkursu zostaną uczestnicy, których prace zostaną najwyżej ocenione przez Komisję konkursową.

 

 • Od ww. decyzji nie przysługuje odwołanie.

 

 • Nagrodzone prace konkursowe zostaną opublikowane 19 stycznia 2022 roku na stronie internetowej Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych UMK w Toruniu
 • W terminie 7 dni od opublikowania informacji o wygranej, zwycięzca zobowiązany jest przesłać Organizatorowi następujące informacje: imię i nazwisko, adres dostawy nagrody na terytorium Polski oraz numer telefonu.
 • Nagrody zostaną wysłane do Laureatów drogą pocztową.

 

 • 6 Postanowienia końcowe

 

  • Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie i jego publikacja na stronie internetowej Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych oznacza jego udostępnienie wszystkim zainteresowanym.

 

 • Wzięcie udziału w Konkursie i przekazanie pracy na Konkurs jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu i zasad w nim zawartych.

 

 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wysłane prace, których nie otrzyma z powodów technicznych lub z powodu błędnego wpisania adresu.

 

 • Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania wybranych prac również w materiałach promocyjnych, w wydawnictwach okolicznościowych i materiałach prasowych oraz w Internecie. Prawo to organizator zastrzega sobie na wszystkie przyszłe lata, tak aby bez dodatkowych zezwoleń mógł zaprezentować wybrane prace w przyszłych publikacjach drukowanych lub elektronicznych. W związku z publikacją drukowaną lub elektroniczną nie jest przewidziane jakiekolwiek wynagrodzenie.

 

 • Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. z 2018, poz. 165 z późn. zm.).

 

 • Organizator zastrzega sobie prawo do:
 1. a) zmiany postanowień Regulaminu, w tym w odniesieniu do zasad i warunków uczestnictwa w Konkursie, w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu. Zmienione postanowienia Regulaminu obowiązują od chwili ich opublikowania na stronie internetowej Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych, z tym że nie mogą one naruszać praw nabytych przez Uczestników;
 2. b) odstąpienia od organizowania Konkursu bądź odwołania Konkursu bez podania przyczyny;
 3. c) nierozstrzygnięcia Konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac;
 4. d) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu.

 

 • Informacje w powyższych kwestiach, w tym zmiany wprowadzone do Regulaminu, będą publikowane wyłącznie na stronie internetowej Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych

 

 • Załączniki do Regulaminu stanowią integralną część Regulaminu.

 

 • W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się ogólnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

 

 • 7 Informacje dotyczące przetwarzania danych

 

  • Administratorem danych podanych przez Uczestnika konkursu jest Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych UMK w Toruniu, ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń

 

 • Dane osobowe podane przez Uczestnika konkursu, będą przetwarzane w celu organizacji, promocji i przeprowadzenia Konkursu, publikacji informacji o laureatach Konkursu oraz ich prac na stronie internetowej Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych UMK w Toruniu

 

 • Dane osobowe laureatów konkursów mogą być przekazane fundatorom nagród w celu dopełnienia wymogów formalnych związanych z otrzymaniem nagród.

Regulamin konkursu, oraz wymagane zgody

Klauzula informacyjna

pozostałe wiadomości