Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwbios@umk.pl

Nowa Profesor

obrazek: Prof. dr hab. Katarzyna Hrynkiewicz fot.Nadesłane]
Prof. dr hab. Katarzyna Hrynkiewicz fot. Nadesłane

Prof. dr hab. Katarzyna Hrynkiewicz z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UMK odebrała z rąk Prezydenta RP nominację profesorską.

Uroczystość odbyła się 14 listopada 2018 r. w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Oprócz Profesor Hrynkiewicz nominacje otrzymało 55 nauczycieli akademickich oraz pracowników nauki i sztuki.

Szczegóły


Prof. dr hab. Katarzyna Hrynkiewicz jest absolwentką Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UMK. Studia na kierunku biologia ukończyła w 1996 r., zaś w 2000 r. obroniła rozprawę doktorską pt. "Właściwości fizjologiczne grzybów ektendomykoryzowych" pod kierunkiem prof. dr hab. Hanny Dahm. W latach 2002-2004 odbyła dwuletni staż podoktorski (Marie Curie Fellowship) w Institute of Soil Science and Plant Nutrition (University of Rostock, Germany), podczas którego uczestniczyła w realizacji projektu “Molecular and biological characterization of ectomycorrhizal strains for phytoremediation” (projekt finansowany przez Komisję Europejską). W 2010 r. uzyskała stopień doktora habilitowanego na podstawie rozprawy pt. "The significance and performance of microorganisms associated with the rhizosphere of willows (Salix spp.) in unfavourable soil conditions". Główne zainteresowania badawcze prof. Hrynkiewicz dotyczą morfologiczno-anatomicznej i molekularnej analizy struktur mykoryzowych, zastosowania mikroorganizmów w procesach fitoremediacji gleb oraz wykorzystania mikroorganizmów endofitycznych w promowaniu wzrostu roślin uprawnych. Od wielu lat prowadzi współpracę z zagranicznymi ośrodkami naukowymi z Niemiec, Szwecji i Danii, np. University of Tübingen, University of Rostock, Leibniz-Institute of Vegetable and Ornamental Crop, Swedish University of Agricultural Sciences, gdzie realizowała liczne staże naukowe, np, DAAD, STSM. Prof. Hrynkiewicz była koordynatorem grantu finansowanego przez EU (Marie Curie Reintegration Grant), kierownikiem trzech grantów finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Narodowe Centrum Nauki, opiekunem naukowym dwóch grantów PRELUDIUM oraz wykonawcą w licznych projektach realizowanych m.in. we współpracy międzynarodowej (np. ERA-NET, COST). Od 2015 r. jest wykonawcą w projekcie „Boosting plant-Endophyte STability, compatibility and Performance Across ScaleS – BestPass” finansowanego w ramach projektu HORIZON2020 i koordynatorem międzynarodowego zespołu badawczego WP1: Endophyte-plant compatibility. Od 2017 r. jest kierownikiem grantu OPUS pt. „Grzyby arbuskularne jako wektory wirusów roślinnych” (MYCOVIR), który realizowany jest we współpracy z University of Rostock (Germany) oraz firmą INOQ GmbH (Germany), zajmującą się produkcją biopreparatów. Prof. Hrynkiewicz  jest współautorką ponad 50 publikacji z tzw. listy filadelfijskiej oraz wielu rozdziałów w monografiach naukowych. W swoim dorobku ma wiele wykładów wygłoszonych na konferencjach krajowych i międzynarodowych. Jest ekspertem Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz HORIZON2020. Recenzowała również liczne wnioski o granty w ramach programów krajowych i międzynarodowych. Od października 2018 r. jest kierownikiem Zakładu Mikrobiologii na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UMK.  

pozostałe wiadomości