Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwbios@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Pracownia Inżynierii Genetycznej

Kierownik: dr hab. Justyna Wiśniewska

Pracownia została powołana w 2016 r., aby pracownicy oraz studenci mogli prowadzić zamknięte badania z wykorzystaniem genetycznie modyfikowanych mikroorganizmów (GMM) lub genetycznie modyfikowanych organizmów (GMO). Działalność taka wymaga uzyskania odpowiednich zezwoleń Ministra Środowiska, po spełnieniu warunków w zakresie bezpieczeństwa. Zgodę na prowadzenie zamkniętego użycia mikroorganizmów genetycznie zmodyfikowanych GMM zaliczonych do I kategorii (decyzja nr 167/2016 z dnia 12.09.2016) oraz zgodę na prowadzenie zamkniętego użycia organizmów genetycznie zmodyfikowanych GMO zaliczonych do I kategorii (decyzja nr 168/2016 z dnia 19.09.2016) uzyskano bezterminowo.

Profil działalności dotyczący GMM:

 • o charakterze naukowym:
  • BETA MIKRO- mikrobiom buraka cukrowego (Beta vulgaris) i jego oddziaływanie z rośliną (dr M. Gołębiewski); Badania w ramach grantu opus 11
  • Analiza białkowych elementów sygnałowych angażujących jony wapnia i cykliczne nukleotydy w procesach wzrostu i rozwoju roślin w odpowiedzi na stres biotyczny i abiotyczny? (dr hab. K. Jaworski)
  • Opracowanie metody otrzymywania oraz charakterystyka biochemiczna i strukturalna rekombinowanych enzymów metabolizujących nukleotydy: apiraz z ziemniaka Solanum tuberosum (StApy4, StApy5 i StApy6) i rzodkiewnika Arabidopsis thaliana (AtApy1 i AtApy2), kinazy adenylanowej (AK) z bakterii Aquifex aeolicus i Bacillus stearothermophilus oraz ludzkich kinaz adenylanowych (dr D. Porowińska, dr M. Wujak)
  • Opracowanie metody otrzymywania oraz charakterystyka biochemiczna i strukturalna rekombinowanej acylotransferazy 1-O-IAGlc:myo-inozytol z ryżu Oryza sativa oraz amidosyntetazy IAA z grochu Pisum sativum (dr D. Porowińska, dr M. Wujak)
  • Opracowanie metody otrzymywania oraz charakterystyka biochemiczna i strukturalna rekombinowanej ludzkiej fosfolipazy A2 grupy IIA (dr D. Porowińska, dr M. Wujak)
  • Identyfikacja i analiza genów zaangażowanych w utrzymanie homeostazy jonów metali ciężkich oraz odpowiedź ścisłą u roślin i grzybów (dr hab. G. Dąbrowska, dr A. Mierek-Adamska,  dr J. Boniecka)
 • o charakterze dydaktycznym:
  • Otrzymywanie białek rekombinowanych w układzie bakteryjnym -studenci drugiego roku studiów drugiego stopnia kierunku biotechnologia otrzymywać będą kinazę CDPK z Hippeastrum hybridum z wykorzystaniem bakterii Escherichia coli.? (dr hab. K. Jaworski)
  • Ekspresja i oczyszczanie rekombinowanego białka GFP z meduzy Aequorea victoria. (zajęcia dydaktyczne) GFP (ang. green fluorescent protein) to białko nieenzymatyczne wykazujące fluorescencję w ultrafiolecie. Produkowane białko wykorzystywane będzie przez studentów na ćwiczeniach laboratoryjnych (zajęcia dydaktyczne dla kierunku biotechnologia) (dr D. Porowińska, dr M. Wujak)
  • Transformacja komórek bakteryjnych i drożdżowych wektorami niosącymi geny roślinne na zajęciach ze studentami biotechnologii (dr hab. G. Dąbrowska, dr A. Mierek-Adamska,  dr J. Boniecka)

Profil działalności dotyczący GMO:

 • o charakterze naukowym:
  • Poznanie funkcji roślinnych ciał Cajala w posttranskrypcyjnej regulacji ekspresji genów w warunkach fizjologicznych oraz stresu abiotycznego (dr hab. J. Niedojadło, dr K. Niedojadło). Badania w ramach grantu opus 11: Funkcje ciał Cajala w posttranskrypcyjnej regulacji ekspresji genów w komórkach roślin w warunkach fizjologicznych i stresu abiotycznego.
  • Lokalizacja i rola białek PIN, AUX/LAX, ABCB1,4,19 w komórkach kalusa oraz wczesnych etapów pośredniej somatycznej embriogenezy u Arabidopsis thaliana w warunkach in vitro. (dr hab. J. Wiśniewska)
 • o charakterze dydaktycznym:
  • Szkolenie dotyczące GMM i GMO. Wykłady i zajęcia laboratoryjne umożliwią studentom zapoznanie się z organizacją laboratorium o klasie bezpieczeństwa I, II i III, w którym możliwa jest praca z GMM i/lub GMO. Uzyskają wiedzę dotyczącą wymagań sprzętowych danej grupy laboratoriów.  Poruszone zostaną również aspekty dotyczące przechowywania próbek, procedur jakie obowiązują podczas utylizacji materiału modyfikowanego genetycznie. Studenci zostaną zapoznani z przepisami BHP i sanitarnymi, które są konieczne aby takie laboratorium uzyskało pozytywną opinię Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) i Państwowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej (dr hab. J. Wiśniewska, dr hab. G. Dąbrowska)
  • Wykłady popularno?naukowe związane z GMM i GMO
  • Rośliny transgeniczne oraz mutanty A. thaliana będą również wykorzystywane w ramach ćwiczeń laboratoryjnych prowadzonych na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UMK dla kierunku biotechnologia (dr hab. J. Wiśniewska, dr hab. J. Niedojadło, dr K. Niedojadło)