Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwbios@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Pracownia Genomiki Funkcjonalnej

Kierownik: Prof. dr hab. Chandra S. Pareek (Prof. zw.), tel. +48 (56) 611-26-42, e-mail: pareekcs@umk.pl

Tematyka badawcza:

Głównym celem badawczym Pracowni Genomiki Funkcjonalnej jest rozwój nowych innowacyjnych strategii służących do analizy genomu ssaków. Temat statutowy: Analiza genomu u ssaków

Projekty badawcze:

  • Kierownik projektu (NCN OPUS-3), Nr. 2012/05/B/NZ2/01629, pt. “Analiza transkryptomów genomu bos taurus przy zastosowaniu technologii sekwencjonowania kolejnej generacji”. (2013-2016).
  • Kierownik projektu MNiSW: “Granty na granty”- wsparcie w zakresie przygotowania wniosków projektowych do programu szczegółowego “Współpraca” 7- Programu Ramowego Wspólnoty Europejskiej w zakresie Badań, Rozwoju Technologicznego i Demonstracji (2007-2013). Granty na granty Nr 1257/GG7.PR UE/2010/7 pt.: “Centrum doskonałości badań translacyjnych (Increase the multi-disciplinary TRANSLational research EXcellence in POLand)”. (końcowe raport: 2010).
  • Projekt zamawiany “Nr PBZ-KBN-113/P06/2005” pt. “Genomika funkcjonalna komórek mięśniowych oraz polimorfizm sekwencji regulatorowych genów związanych z cechami ilościowymi i jakościowymi mięsa bydła i świń”. Kierownik zadania projektu Nr PBZ-KBN- 113/P06/2005/P05, pt. “Analiza profilu ekspresji genów związanych z miogenezą w różnych stadiach rozwoju komórek mięśniowych w wybranych rasach bydła zgodnie z procedurą cDNA-AFLP”. (końcowe raport: 2009).
  • Kierownik projektu, Grant Rektorski: “Nr JMR 508B” pt. “Organizacja pracowni genomiki funkcjonalnej”. (końcowe raport: 2009).

Publikacje

Zajęcia dydaktyczne