ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwbios@umk.pl

Mobilność studentów

Program MOST


REKRUTACJA W PROGRAMIE ERASMUS+ NA WYJAZDY NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

TERMINY REKRUTACJI

Termin rekrutacji podstawowej: 20 października 2021–25 października 2021 r.
Termin rekrutacji uzupełniającej: 26 października 2021 – 31 października 2021r.

Prosimy o przekazywanie podpisanych i zeskanowanych dokumentów na podane w kontaktach adresy mailowe.

 

ZASADY REKRUTACJI

W rekrutacji mogą wziąć udział wszyscy, którzy:

 • są studentami na jednolitych studiach magisterskich, na studiach I lub II stopnia (stacjonarnych lub niestacjonarnych, w tym wieczorowych) bądź są uczestnikami studiów III stopnia (tj. doktoranckich: stacjonarnych lub niestacjonarnych), a umowa z uczelnią partnerską wskazuje na możliwość podjęcia zagranicznych studiów III stopnia;
 • nie wykorzystali jeszcze przysługującego im tzw. kapitału mobilności
  http://www.umk.pl/wspolpraca/erasmus_plus/studenci-studia/faq/#A4
 • w momencie podpisania umowy indywidualnej na wyjazd będą przyjęci co najmniej na II  rok studiów I stopnia lub studiów jednolitych magisterskich.
 • absolwenci studiów I stopnia, którzy zamierzają kontynuować naukę na UMK na studiach II stopnia, mogą przystąpić do rekrutacji dopiero jako pełnoprawni studenci uczelni, a wyjechać najwcześniej w semestrze letnim na I roku studiów II stopnia.
 • studenci studiów III stopnia w momencie wyjazdu co najmniej muszą mieć ukończony I rok swych studiów;
 • w I i w II turze rekrutacji nie mogą wziąć udziału studenci ostatniego roku studiów jednolitych magisterskich bądź ostatniego roku studiów na danym stopniu;
 • dobrze znają język obcy, w jakim prowadzone są zajęcia na wybranej uczelni zagranicznej,
 • nie zostali zawieszeni w prawach studenta oraz ci, przeciwko którym nie toczy się postępowanie dyscyplinarne, jak również ci, którzy nie zostali ukarani karą dyscyplinarną przez właściwe organy uczelni.

LISTA UCZELNI PARTNERSKICH

Student powinien we własnym zakresie zapoznać się z ofertą programową wybranego ośrodka partnerskiego, z listy ośrodków dysponujących wolnymi miejscami w danym roku akademickim (Uwaga: można wskazać maksymalnie trzy uczelnie, do których student chciałby wyjechać, przy czym pierwsza ze wskazanych uczelni będzie traktowana jako wybór priorytetowy, a druga i trzecia ? jako alternatywa w sytuacji braku przyznania miejsca w ośrodku wskazanym w pierwszej kolejności.

http://www.umk.pl/wspolpraca/erasmus_plus/partnerzy/

DOKUMENTY REKRUTACYJNE

 • Formularz zgłoszeniowy online (do krajów programu: UE, EOG, państw kandydujących do UE), który do wypełnieniu należy wydrukować i podpisać;
 • list motywacyjny przesłany w formie elektronicznej na adres Pełnomocnika Dziekana WNBiW UMK ds. Mobilności: iobiol@umk.pl

Zasady ogólnouczelnianej rekrutacji do programu Erasmus +

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTACJI

Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych UMK w Toruniu
ul. Lwowska 1
Dziekanat pokój nr 107

OSOBY KONTAKTOWE

Prodziekan ds. mobilności i umiędzynarodowienia

dr hab. Marcin Koprowski, prof UMK
tel. (0 56) 611 4790

 

mgr Michalina Górska
Dziekanat Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych UMK w Toruniu
e-mail: iobiol@umk.pl
tel. (056) 611 4444

 

Szczegółowe informacje dotyczące wyjazdów na stypendia zagraniczne w ramach Programu Erasmus+ znajdują się na stronie:
ERASMUS + UMK