ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwbios@umk.pl

Misja i strategia Wydziału

Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych prowadzi działalność naukowo – badawczą i leczniczą, której efektem jest rozwój wiedzy i zrozumienie praw natury oraz kształci studentów bazując na najnowszych osiągnięciach teorii i rozwiązaniach praktycznych, uwzględniając potrzeby zarówno regionalnej, jak i globalnej gospodarki. Wychowuje studentów na ludzi społecznie odpowiedzialnych, otwartych, o szerokich horyzontach.

Strategia Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na lata 2012-2020

Historia Wydziału

WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY 1945-1951

Wstępne rozmowy dotyczące organizacji Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego podjęto w Wilnie przed repatriacją do Torunia profesorów Uniwersytetu Stefana Batorego, a kontynuacja rozmów nastąpiła po przyjeździe do Torunia uniwersyteckiego transportu repatriacyjnego nr 35 z dnia 14 VII 1945 r. W pierwszych nieoficjalnych rozmowach na temat powstania wydziału udział wzięli: prof. dr Władysław Dziewulski, prof. dr Edward Passendorfer, prof. dr Jan Prüffer, doc. dr Antoni Basiński i doc. dr Wilhelmina Iwanowska. Oficjalne rozpoczęcie organizacji wydziału wiąże się z objęciem przez prof. dr Ludwika Kolankowskiego stanowiska Rektora, ponieważ w pierwszym roku istnienia Uniwersytetu organizacja wydziałów należała do kompetencji rektora w porozumieniu doradczym z dziekanem.

Początek Wydziału sięga roku 1945, kiedy powstał Uniwersytet Mikołaja Kopernika na bazie kadry naukowej Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie z dwoma wydziałami: Matematyczno-Przyrodniczym i Humanistycznym. Twórcą Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego oraz pierwszym dziekanem w latach 1945-1947 był prof. Jan Prüffer profesor USB w Wilnie.

Pierwsze posiedzenie Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego odbyło się dn. 4 X 1945 r., pod przewodnictwem dziekana prof. dr J. Prüffera, w lokalu Zakładu Zoologii przy ul. Danielewskiego 6. W dniu 14 XII 1945 r. odbyły się pierwsze wybory i na dziekana wybrano prof. dr Jana Prüffera, a na prodziekana prof. dr Edwarda Passendorfera. Pierwszą habilitację przeprowadzono z zakresu anatomii człowieka w r. 1945/46. – zast. prof. dr Witolda Sylwanowicza , pierwszy egzamin doktorski odbył się w końcu r. 1945/46-J. Wengris z zoologii

Struktura nowopowstałego Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego oparta była na systemie katedr. Katedra Neurofizjologii z Fizjologią Porównawczą (twórcą i pierwszym kierownikiem była prof. Dr Janina Hurynowicz), katedra Ochrony Przyrody i Ekologii (twórcą i pierwszym kierownikiem był prof. dr Józef Mikulski), katedra geografii (pierwszym kierownikiem był prof. dr Mieczysław Limanowski). Pierwsze budynki biologów i geografów to: gmach przy ul. Sienkiewicza 30/32, willa z ogrodem przy ul. Danielewskiego 6 (mieściła się tu katedra zoologii), geografii i antropogeografii przy ul. Mickiewicza 61.

Na początku 1947/48 r. wydział Matematyczno-Przyrodniczy, liczył 25 katedr, 22 samodzielnych pracowników naukowych i 57 pomocniczych i 34 technicznych.

WYDZIAŁ BIOLOGII I NAUK O ZIEMI 1951-2012

Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, powstał po zlikwidowaniu z dniem 1.IX.1951 r. Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Obejmował 16 katedr: Biologii wraz z Hydrobiologią, Botaniki Ogólnej, Systematyki Roślin, Fizjologii Roślin, Zoologii, Anatomii Porównawczej wraz z Embriologią, Neurofizjologii wraz z Fizjologią Zwierząt, Ochrony Przyrody i Ekologii, Anatomii Człowieka i Higieny Szkolnej, Geologii, Paleontologii, Mineralogii, Geografii I, Geografii II, Geografii III oraz Meteorologii i Klimatologii. Organizatorem wydziału był prof. dr H. Szarski, zastępcą organizatora zast. prof. dr W. Okołowicz. W końcu r. 1951/52 prof. dr E. Passendorfer został przeniesiony do Warszawy wraz z asystentami i inwentarzem Katedry Geologii, Katedra Paleontologii została przemianowana na Katedrę Geologii, o charakterze usługowym. Kierownictwo jej objął prof. dr Roman Kongiel.

W roku Akad. 1952/53 uruchomiono studia 2-go stopnia z Geografii Fizycznej, a w 1953/54 z zoologii. Przełomową datą dla Wydziału jest rok 1969, kiedy 1.12.1969 r. utworzono dwa Instytuty: Instytut Biologii oraz Instytut Geografii, działające jako dwie samodzielne jednostki.

W 1973 r. po wybudowaniu nowego gmachu na Osiedlu Akademickim Bielany Zakłady Instytutu Biologii przeniosły się do nowego budynku oraz powstaje w ramach Wydziału BiNoZ – Muzeum Przyrodnicze. W latach 90-tych następują dalsze zmiany na Wydziale: 21.06.94 r. Instytut Biologii zmienił nazwę na Instytut Biologii i Ochrony Środowiska. 01.01.1998 r. IBiOŚ zostaje przekształcony w dwa Instytuty: Biologii Ogólnej i Molekularnej oraz Ekologii i Ochrony Środowiska.

24 października 2002r. nastąpiło wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę nowego budynku Wydziału, który oddano do użytku w październiku 2006.

Od 1 Września 2012 nastąpiła kolejna zmiana, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi został podzielony na dwa Wydziały: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska oraz Wydział Nauk o Ziemi.

W 2016 r. rozpoczęto generalny remont dwóch starszych budynków wydziału, który skończył się w Wrześniu 2019.

Od 1 Października 2019 do wydziału dołączył nowo utworzony Instytut Weterynarii. Zgodnie z nowym statutem UMK rozszerzony Wydział pod nazwą Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych łączy dwa instytuty: Instytut Biologii i Instytut Medycyny Weterynaryjnej. Obecnie na Wydziale pracuje ponad 130 naukowców. Wydział podzielony jest na trzynaście katedr biologicznych i trzy katedry weterynaryjne.