Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwbios@umk.pl

Stypendia

Świadczenia pomocy materialnej dla studentów i doktorantów

-stypendium socjalne

-stypendium dla osób niepełnosprawnych

– stypendium rektora

– zapomoga

Wnioski o stypendium socjalne należy wypełnić w generatorze po zalogowaniu na konto w USOSweb . Najpierw należy wypełnić oświadczenie o dochodach, następnie wniosek o stypendium socjalne.

Wykaz  dokumentów na podstawie których wypełniamy oświadczenie o dochodach znajduje się na stronie www.stypendia.umk.pl

Studenci , których miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 600 zł netto /os są zobowiązani do dostarczenia zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej rodziny.

Aby uzyskać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości należy zaznaczyć w generatorze  opcję takiego stypendium oraz podłączyć do wniosku kserokopię karty DS. lub umowy najmu.

Stypendium socjalne przyznawane jest na semestr zimowy i letni.

Wygenerowanie wniosku o stypendium dla osób niepełnosprawnych wymaga aktualnych danych w USOSIE odnośnie posiadanego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego.

Dokument potwierdzający niepełnosprawność należy dostarczyć do Biura Samodzielnej Sekcji ds. Studentów Niepełnosprawnych.

Biuro mieści się przy Domu Studenckim nr 11 ul. Gagarina 33 tel. 56 6114983

e-mail: pelnomoc@umk.pl

Do wniosku o stypendium specjalne należy podłączyć kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na okres 9 miesięcy.

Wniosek o stypendium rektora dla studentów należy wydrukować z  generatora wniosków w systemie USOSweb.

Średnia ze wszystkich ocen pozytywnych i negatywnych wprowadzana jest do rankingów  w USOSIE. Średnia jest widoczna po wygenerowaniu wniosku.

Studenci , którzy rozpoczynają I rok II stopnia muszą dostarczyć do Dziekanatu zaświadczenie o średniej ze wszystkich ocen pozytywnych i negatywnych uzyskanych na III roku studiów I stopnia w roku akademickim poprzedzającym złożenie wniosku.

Stypendium rektora dla studentów przyznawane jest na okres 9 miesięcy.

Wniosek o stypendium rektora dla doktorantów należy wypełnić w generatorze wniosków w systemie USOSweb.

Zasady przyznawania stypendium określone są w Regulaminie szczegółowych zasad przyznawania stypendium rektora dla doktorantów Wydz. Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych.

Regulamin przyznawania stypendium rektora dla doktorantów

Zapomogę może otrzymać student lub doktorant, który znalazł się w trudnej sytuacji życiowej. O zapomogę można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż trzy miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie zapomogi.

Wniosek należy wypełnić w generatorze wniosków w systemie USOSweb.

Do wniosku należy podłączyć oświadczenie o dochodach, które obowiązuje przy składaniu wniosku o stypendium socjalne oraz dokumenty potwierdzające okoliczności, które są przyczyną trudnej sytuacji życiowej.

Wnioski o zapomogę należy składać do Uczelnianej Komisji Stypendialnej.

Świadczenia pomocy materialnej przysługują studentom i doktorantom nie dłużej niż przez okres 6 lat.

Student traci prawo do świadczeń, jeżeli uzyskał tytuł magistra lub licencjata, jeżeli podejmie kolejne studia I stopnia.

Świadczenia nie przysługują doktorantowi po uzyskaniu tytułu doktora.

Skład orzekający WNBiW w sprawie przyznania stypendium socjalnego oraz dla osób niepełnosprawnych dla studentów:

Natalia Urbańska

Lidia Wiśniewska

Aleksandra Zgoła

Skład orzekający w sprawie przyznania stypendium socjalnego, dla osób niepełnosprawnych oraz rektora dla doktorantów:

Sylwia Górka

Henryk Kozłowski

Lidia Wiśniewska

Wnioski o stypendium socjalne,  dla osób niepełnosprawnych oraz rektora dla doktorantów należy przesyłać drogą pocztową na adres:

Komisja Stypendialna Wydz. Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych

ul. Lwowska 1

87-100 Toruń

W okresie od 09.02. 2022 roku do 30.06.2022 roku zostanie uruchomiony generator wniosków o przyznanie stypendium socjalnego na semestr letni roku akademickiego 2021/22.

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego na semestr letni od 09.02. – 31.03.2022 roku

Studenci którzy otrzymali stypendium socjalne na semestr zimowy i ich dochód w rodzinie nie  zmienił się składają:

Studenci, którzy składali wniosek o stypendium socjalne na semestr zimowy i ich dochód zmienił się składają:

Studenci którzy nie ubiegali się o stypendium socjalne w semestrze zimowym  składają wnioski  o przyznanie stypendium na semestr letni oraz wszystkie dokumenty tak jak w przypadku studentów składających wnioski o przyznanie stypendium na semestr zimowy  2021/22

Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną  obowiązuje korespondencyjna forma składania wniosków  . Datą złożenia wniosku jest data stempla pocztowego

Wnioski do pobrania:

Akty prawne:

 

Informacje odnośnie stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogi losowej oraz stypendium Rektora dla najlepszych studentów na stronie: www.stypendia.umk.pl.

 

Stypendium dla studentów

European Funding Guide  http://european-funding-guide.eu