Kontakt ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwbios@umk.pl

Stypendia

Świadczenia pomocy materialnej dla studentów i doktorantów

-stypendium socjalne

-stypendium dla osób niepełnosprawnych

– stypendium rektora

– zapomoga

 

Szczegółowe informacje dotyczące  świadczeń pomocy materialnej znajdują się na stronie

stypendia.umk.pl

 

Wnioski o stypendium socjalne należy wypełnić w generatorze po zalogowaniu na konto w USOSweb . Najpierw należy wypełnić oświadczenie o dochodach, następnie wniosek o stypendium socjalne.

 

Generator wniosków o przyznanie stypendium socjalnego w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/23 będzie uruchomiony od 17 października 2022 r od godz.10:00 do dnia 19 lutego 2023 r do godz. 23:00

 

Wykaz dokumentów na podstawie których wypełniamy oświadczenie o dochodach znajduje się na stronie www.stypendia.umk.pl

Studenci, których miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 600 zł netto /os są zobowiązani do dostarczenia zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej rodziny.

Aby uzyskać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości należy zaznaczyć w generatorze opcję takiego stypendium oraz podłączyć do wniosku kserokopię karty DS. lub umowy najmu.

Stypendium socjalne przyznawane jest na semestr zimowy i letni

 

Wygenerowanie wniosku o stypendium dla osób niepełnosprawnych wymaga aktualnych danych w USOSIE odnośnie posiadanego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego.

Dokument potwierdzający niepełnosprawność należy dostarczyć do Biura Samodzielnej Sekcji ds. Studentów Niepełnosprawnych.

Biuro mieści się przy Domu Studenckim nr 11 ul. Gagarina 33 tel. 56 6114983

e-mail : pelnomoc@umk.pl

Do wniosku o stypendium specjalne należy podłączyć kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na okres 9 miesięcy

 

Generator wniosków o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych będzie uruchomiony od dnia 17 października 2022 r. od godz.10:00 do dnia 30 czerwca 2023 r do godz. 23:00

 

Wnioski o stypendium dla osób niepełnosprawnych należy składać w Auli UMK (ul. Gagarina 11 , Toruń) 

 

Wniosek o stypendium rektora dla studentów należy wydrukować z generatora wniosków w systemie USOSweb.

Średnia ze wszystkich ocen pozytywnych i negatywnych wprowadzana jest do rankingów w USOSIE. Średnia jest widoczna po wygenerowaniu wniosku

Studenci, którzy rozpoczynają I rok II stopnia muszą dostarczyć do Dziekanatu zaświadczenie o średniej ze wszystkich ocen pozytywnych i negatywnych uzyskanych na III roku studiów I stopnia w roku akademickim poprzedzającym złożenie wniosku.

 

Stypendium rektora dla studentów przyznawane jest na okres 9 miesięcy

 

Generator wniosków o przyznanie stypendium Rektora dla studentów będzie uruchomiony od dnia 17 października 2022 r od godz. 10:00 do 27 października do godz. 16:00

Wydrukowane wnioski o przyznanie stypendium Rektora należy składać w Auli UMK (ul. Gagarina 11, Toruń)

 

Wniosek o stypendium rektora dla doktorantów należy wypełnić w generatorze wniosków w systemie USOSweb.

Zasady przyznawania stypendium określone są w Regulaminie szczegółowych zasad przyznawania stypendium rektora dla doktorantów Wydz. Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych

 

Zapomogę może otrzymać student lub doktorant, który znalazł się w trudnej sytuacji życiowej. O zapomogę można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż trzy miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie zapomogi.

Wniosek należy wypełnić w generatorze wniosków w systemie USOSweb.

Do wniosku należy podłączyć oświadczenie o dochodach, które obowiązuje przy składaniu wniosku o stypendium socjalne oraz dokumenty potwierdzające okoliczności, które są przyczyną trudnej sytuacji życiowej.

 

Wnioski o zapomogę należy składać w Dziale Rekrutacji i Spraw Studenckich (Rektorat UMK) IV piętro , pokój 408 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00. Wnioski należy składać przez cały rok

 

Student traci prawo do świadczeń, jeżeli uzyskał tytuł magistra lub licencjata, jeżeli podejmie kolejne studia I stopnia.

Świadczenia nie przysługują doktorantowi po uzyskaniu tytułu doktora.

 

Skład orzekający WNBiW w sprawie przyznania stypendium socjalnego

dla studentów:

Piotr Depka

Mateusz Grzanka

Lidia Wiśniewska

Skład orzekający WNBiW w sprawie przyznania stypendium socjalnego, dla osób niepełnosprawnych oraz rektora dla doktorantów:

Mikołaj Kozłowski

Sylwia Górka

Lidia Wiśniewska

Wnioski o stypendium socjalne dla studentów należy składać

w Dziekanacie p.130 lub w Biurze Samorządu Studenckiego WNBiW p. 119A

 

Dyżur Komisji Stypendialnej Wydz NBiW :

Środa – 10:30 -11:30

Czwartek – 8:00 – 9:00

14:30 – 15:30

Wnioski do pobrania:

Akty prawne:

 

Informacje odnośnie stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogi losowej oraz stypendium Rektora dla najlepszych studentów na stronie: www.stypendia.umk.pl.

 

Stypendium dla studentów

European Funding Guide