ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwbios@umk.pl

Dokumenty do pobrania

Statut Wydziału

 1. Statut UMK

Dla pracowników

 1. Regulamin działalności opiekuna roku studentów Wydziału BiOŚ
 2. Zarządzenie Rektora nr 110 w sprawie opisu przedmiotu w uniwersyteckim katalogu przedmiotów zamieszczonym w systemie USOS
 3. Instrukcja przygotowania opisu przedmiotu
 4. Zarządzenie Nr 145 Rektora UMK z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie procedury hospitacji zajęć dydaktycznych
 5. Zarządzenie Dziekana Wydziału BiOŚ wprowadzające procedurę kontroli weryfikacji stopnia osiągnięcia założonych efektów kształcenia
 6. Zarządzenie Dziekana Wydziału BiOŚ wprowadzające procedurę określania i uchwalania efektów kształcenia dla kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia
 7. Zarządzenie Dziekana Wydziału BiOŚ wprowadzające procedurę określania i uchwalania programu kształcenia dla kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia
 8. Zarządzenie Dziekana Wydziału BiOŚ wprowadzające procedurę określania i uchwalania efektów kształcenia i programu studiów trzeciego stopnia
 9. Zarządzenie Dziekana Wydziału BiOŚ wprowadzające procedurę monitorowania i dokonywania okresowych przeglądów programów kształcenia
 10. Zarządzenie Dziekana Wydziału BiOŚ wprowadzające procedurę gromadzenia i przechowywania informacji zbieranych w ramach WSOJK

Dla studentów

 1. Regulamin studiów
 2. Regulamin praktyk zawodowych objętych programem kształcenia
 3. Zarządzenie Rektora nr 45: postępowanie w sprawie nadania tytułu zawodowego

Dla doktorantów

 1. Uchwała nr 124 Senatu UMK
 2. Regulamin studiów doktoranckich