ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwbios@umk.pl

B+R

Osoby do kontaktu:
Prof. dr hab. Maria Stankiewicz  email
Beata Baniecka  email

 

Wydział

Misją Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu jest prowadzenie działalności naukowo-badawczej, której efektem jest rozwój wiedzy i zrozumienie praw natury oraz kształcenie studentów na bazie najnowszych osiągnięć teoretycznych i rozwiązań praktycznych, z uwzględnieniem potrzeb regionalnej i globalnej gospodarki. Misja ta realizowana jest przez osiąganie celów strategicznych. W jednym z nich kluczowym zadaniem jest współdziałanie i rozwijanie współpracy z podmiotami gospodarczymi i edukacyjnymi. Podejmowane są działania, których celem jest promowanie potencjału badawczego Wydziału oraz wchodzenie szerokim frontem w działania B+R. Działania te podążają dwoma drogami – badań podstawowych, których znaczenie dla Uniwersytetu powinno pozostać zawsze priorytetowe oraz drogą realizacji prac badawczych na rzecz rozwoju edukacji i gospodarki. Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UMK ze względu na szeroką gamę dyscyplin, w ramach których realizuje swoje badania jest w stanie zaproponować pomoc naukową w wielu dziedzinach gospodarki. Uważamy, że dopracowania wymagają przede wszystkim metody wzajemnego rozpoznania między sferą naukową i sferą, dla której badania naukowe mogą się stać motorem innowacyjności. Konieczne jest pokonywanie barier klasycznego podejścia do badań naukowych i zadaniu temu służy szereg działań podejmowanych na Wydziale. Są one koordynowane przez Zespół Programowy do spraw Współpracy z Podmiotami Zewnętrznymi.

 

Spółki spin-off kierowane przez pracowników Wydziału

Podmioty, z którymi zostały zawarte umowy wdrożeniowe

Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk


NZOZ Pracownia Genetyki Nowotworów


Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu


Gmina Miasta Toruń – Miejski Zarząd Dróg


GRUPA Inco S.A.


Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie


POLMASS S.A


Potencjał aplikacyjny prowadzonych badań

Na poziomie molekularnym:

 • Analiza ultrastrukturalna i molekularna komórek zwierzęcych i roślinnych
 • Molekularne podstawy biologii rozwoju zwierząt i roślin
 • Badanie ekspresji genów in vitro oraz in situ
 • Badanie interakcji DNA – białko
 • Prace nad rozwojem innowacyjnych strategii analizy genomu

Na organizmach roślinnych:

 • Molekularne podstawy biologii roślin
 • Mikropropagacja gatunków chronionych i użytkowych oraz reintrodukcja roślin
 • Hodowle tkanek i roślin in vitro
 • Wpływ czynników środowiskowych na rozwój roślin – szczególnie gatunków uprawnych i użytkowych
 • Diagnostyka chorób roślin

Na organizmach zwierzęcych:

 • Badania nad układami regulacyjnymi zwierząt w obronie przed stresem
 • Badania wpływu pola elektromagnetycznego na organizmy
 • Prace służące poszukiwaniu nowych strategii w walce z owadami szkodnikami
 • Ocena toksyczności ksenobiotyków
 • Badania zespołów kręgowców lądowych środowisk naturalnych i poddanych antropopresji
 • Badania w zakresie fizjologii ekologicznej
 • Badania makroozoobentosu zbiorników słodkowodnych
 • Analizy interakcji w układzie żywiciel – pasożyt
 • Wykorzystanie  zwierząt  jako bioindykatorów zanieczyszczenia środowiska
 • Szacowanie daty zgonu na podstawie śladów entomologicznych

W zakresie mikrobiologii:

 • Badania nad mikroorganizmami pod kątem ich praktycznego wykorzystania w gospodarce i służbie człowiekowi
 • Badania nad strukturą zbiorowisk grzybów mikoryzowych i  ich znaczenia
 • Prace nad mikrobiologiczną degradacją materii organicznej oraz usuwaniem zanieczyszczeń
 • Mikrobiologiczne analizy powietrza, wody, żywności oraz ścieków
 • Badania czynników stymulujących i hamujących powstawanie biofilmu
 • Badania nad zastosowaniem bionanocząstek srebra w zwalczaniu zakażeń bakteryjnych i grzybowych w medycynie, rolnictwie oraz przechowalnictwie

W obszarze środowisko:

 • Identyfikacja i waloryzacja roślinności
 • Ocena efektywności transferu energii słonecznej do biosfery oraz zakresu wykorzystania zasobów środowiska
 • Ocena stanu biomasy i produkcji pierwotnej
 • Analizy zależności roślinność – środowisko metodami taksonomii numerycznej oraz modelowania w technologii GIS i RS
 • Oceny oddziaływania inwestycji  przemysłowych na środowisko
 • Chemiczne i biologiczne kryteria oceny jakości wód  oraz osadów dennych
 • Badania ekologiczne terenów zasolonych
 • Badania czynników kształtujących rozmieszczenie organizmów w ekosystemach
 • Wspomaganie planowania przestrzeni miejskich oraz obszarów rekreacyjnych i rolniczych
 • Planowanie kompleksowych działań w zakresie ochrony przyrody

W obszarze człowiek i środowisko biokulturowe:

 • Opracowywanie medycznych testów diagnostycznych i prognostycznych
 • Prace nad wykorzystaniem fosfolipaz A2
 • Analizy polimorfizmu w badaniach przesiewowych
 • Optyczne metody wykrywania nowotworów
 • Opracowywanie nowych technologii modulowania odpowiedzi immunologicznej organizmu człowieka
 • Działania w zakresie biologii i ekologii człowieka, auksologii, epidemiologii oraz biodemografii, a także bioarcheologii
 • Konstrukcja norm rozwojowych w medycynie (np. pediatrii) oraz udział w planowaniu polityki prozdrowotnej i demograficznej w tym oceny skutków tych działań
 • Czynności eksperckie w postępowaniach sądowych oraz prowadzonych przez organy ścigania