Kontakt ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwbios@umk.pl

B+R

Osoby do kontaktu:
Prof. dr hab. Mariusz Skowroński, skowron@umk.pl
dr hab. Grażyna Dąbrowska, prof. UMK e-mail: dabrow@biol.umk.pl

 

Wydział

Misją Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu jest prowadzenie działalności naukowo-badawczej, której efektem jest rozwój wiedzy i zrozumienie praw natury oraz kształcenie studentów na bazie najnowszych osiągnięć teoretycznych i rozwiązań praktycznych, z uwzględnieniem potrzeb regionalnej i globalnej gospodarki. Misja ta realizowana jest przez osiąganie celów strategicznych. W jednym z nich kluczowym zadaniem jest współdziałanie i rozwijanie współpracy z podmiotami gospodarczymi i edukacyjnymi. Podejmowane są działania, których celem jest promowanie potencjału badawczego Wydziału oraz wchodzenie szerokim frontem w działania B+R. Działania te podążają dwoma drogami – badań podstawowych, których znaczenie dla Uniwersytetu powinno pozostać zawsze priorytetowe oraz drogą realizacji prac badawczych na rzecz rozwoju edukacji i gospodarki. Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UMK ze względu na szeroką gamę dyscyplin, w ramach których realizuje swoje badania jest w stanie zaproponować pomoc naukową w wielu dziedzinach gospodarki. Uważamy, że dopracowania wymagają przede wszystkim metody wzajemnego rozpoznania między sferą naukową i sferą, dla której badania naukowe mogą się stać motorem innowacyjności. Konieczne jest pokonywanie barier klasycznego podejścia do badań naukowych i zadaniu temu służy szereg działań podejmowanych na Wydziale. Są one koordynowane przez Zespół Programowy do spraw Współpracy z Podmiotami Zewnętrznymi.

 

Spółki spin-off kierowane przez pracowników Wydziału

Podmioty, z którymi zostały zawarte umowy wdrożeniowe

Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk


NZOZ Pracownia Genetyki Nowotworów


Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu


Gmina Miasta Toruń – Miejski Zarząd Dróg


GRUPA Inco S.A.


Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie


POLMASS S.A


Potencjał aplikacyjny prowadzonych badań

Na poziomie molekularnym:

Na organizmach roślinnych:

Na organizmach zwierzęcych:

W zakresie mikrobiologii:

W obszarze środowisko:

W obszarze człowiek i środowisko biokulturowe: