Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwbios@umk.pl

Dziesiątka nowych profesorów UMK

obrazek: fot.Andrzej Romański, CM UMK x1, archiwum prywatne x2]
fot. Andrzej Romański, CM UMK x1, archiwum prywatne x2

Dziesięcioro naukowców z UMK otrzymało nominacje profesorskie.

Do grona nowych profesorów dołączyli: prof. dr hab. Ewa Bińczyk z Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych, prof. dr hab. Winicjusz Drozdowski z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, prof. dr hab. Arkadiusz Lach z Wydziału Prawa i Administracji, prof. dr hab. Alicja Majewska z Wydziału Sztuk Pięknych, prof. dr hab. Hanna Ratuszna z Wydziału Humanistycznego, prof. dr hab. Justyna Rogalska z Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych, prof. dr hab. Zbigniew Serafin z Wydziału lekarskiego Collegium Medicum, prof. dr hab. Adriana Szmidt-Jaworska i prof. dr hab. Maciej Walczak z Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych oraz prof. dr hab. Maciej Zastempowski z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.

Z naszego Wydziału nominacje otrzymały trzy osoby:

Prof. dr hab. Justyna Rogalska jest pracownikiem Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych UMK. Kieruje Katedrą Fizjologii Zwierząt i Neurobiologii. Urodziła się w 1971 r. w Grudziądzu. W 1995 r. ukończyła studia biologiczne na ówczesnym Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UMK w Toruniu, a w 1996 r. - studia podyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK „Zarządzanie Finansami i Marketing”. W 1996 r. rozpoczęła studia doktoranckie na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UMK. W 2000 roku obroniła z wyróżnieniem rozprawę doktorską pt. „Anapireksja jako reakcja obrony przed skutkami niedotlenienia okołoporodowego u szczurząt” napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Michała Caputy i rozpoczęła pracę w Zakładzie Fizjologii Zwierząt. Odbyła staże naukowe w Institute of Neurobiology, Slovak Academy of Sciences in Košice, Slovak Republic i w Endocrinology Unit, Centre for Cardiovascular Science, The Queen’s Medical Research in Edinburgh, University of Edinburgh, UK. W 2011 r. uzyskała stopień doktora habilitowanego na podstawie rozprawy pt. „Rola temperatury ciała i hiperferremii podczas symulowanego niedotlenienia porodowego w etiologii zaburzeń reakcji stresowych w cyklu życiowym szczura”.  W 2016 r. została zatrudniona na etacie profesora nadzwyczajnego, a w 2017 r. objęła funkcję kierownika Zakładu Fizjologii Zwierząt (od 2019 - Katedra Fizjologii Zwierząt i Neurobiologii). W latach 2012-2016 sprawowała funkcję prodziekana Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska, a od 2019 r. jest zastępcą dyrektora Instytutu Biologii na Wydziale Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych. Od 2017 r. jest ekspertem Polskiej Komisji Akredytacyjnej (zespół nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplina: nauki biologiczne). Zainteresowania badawcze prof. Rogalskiej dotyczą mechanizmów obrony przed niedotlenieniem u noworodków ssaków (obrona antyoksydacyjna, plastyczność mózgowa). W prowadzonych badaniach koncentruje się na korelacji pomiędzy wartością okołoporodowej temperatury ciała podczas ekspozycji na niedotlenienie a następczymi zaburzeniami rozwoju. Prof. Rogalska kierowała projektami badawczymi, w tym finansowanymi ze środków Narodowego Centrum Nauki. Pięciokrotnie otrzymała nagrodę Rektora UMK za osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Etologicznego, Polskiego Towarzystwa Badań Układu Nerwowego i Federation of European Neuroscience Societies. Jest recenzentem wniosków badawczych w konkursach organizowanych przez: Netherlands Organisation for Health Research and Development, Slovak Research and Development Agency i Czech Science Foundation. W ramach działalności dydaktycznej prowadzonej przez prof. Rogalską na uwagę zasługuje jej praca nad nowymi programami studiów jako Członka Wydziałowych Podkomisji ds. Efektów Kształcenia – dla kierunku biologia (przewodniczący), chemia medyczna oraz sport i wellness. Prowadzi specjalistyczne wykłady m.in. z neurobiologii, fizjologii stresu czy modeli zwierzęcych chorób psychicznych i neurodegeneracyjnych. Obecnie nowym kierunkiem badań Pani Profesor jest długoterminowy wpływ pola elektromagnetycznego na układ nerwowy. Jest kierownikiem grantu badawczego NCN OPUS zatytułowanego „Nowe spojrzenie na wpływ pola elektromagnetycznego niskiej częstotliwości na reakcje stresowe (50 Hz) i plastyczność mózgową - efekt hormezy”. Od 2020 roku prof. Rogalska jest kierownikiem Emerging Field: New insight into chronic diseases: from risk factors, through prevention, diagnosis to treatment. Prywatnie jest mamą dwójki dorosłych dzieci: Beaty i Michała, które są jej największą dumą. Jej pasją są podróże i kryminały.

Prof. dr hab. Adriana Szmidt-Jaworska jest absolwentką Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UMK. Studia na kierunku biologia, specjalność molekularna, ukończyła w 1994 r., zaś w 1999 r. obroniła rozprawę doktorską pt. "Metabolizm i rola fitochromu labilnego (phyA) w fotoperiodycznej kontroli procesów kwitnienia i tuberyzacji" wykonaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Jana Kopcewicza. W latach 1995-2000 odbyła staże w Laboratoires de Recherche en Sciences Vegetales, Universite de Toulouse, Francja w ramach programu Polonium oraz w Plant Genetics and Biotechnology Departament; Horticulture Research International, Wellesbourne, Wielka Brytania, podczas którego uczestniczyła w realizacji projektu “Crop Improvement: Solanum tuberosum” uzyskanego z Biotechnology and Biology Science Research Council. W 2010 r. uzyskała stopień doktora habilitowanego na podstawie rozprawy pt. „Rola cyklicznego guanozyno 3', 5'-monofosforanu (cGMP) w fotoperiodycznej indukcji kwitnienia u wilca wielkokwiatowego (Pharbitis nil)”. Działalność naukowa prof. Szmidt-Jaworskiej dotyczy fizjologicznych i molekularnych mechanizmów wzrostu i rozwoju roślin, głównie wpływu światła na fotomorfogenezę roślin oraz transdukcji sygnału w komórkach roślinnych. Zrealizowała liczne krajowe i międzynarodowe projekty badawcze. Jest autorką artykułów w liczących się czasopismach, referatów prezentowanych na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych oraz współautorem podręcznika akademickiego. Profesor Szmidt-Jaworska jest aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Biologii Eksperymentalnej Roślin, w którym latach 2015-19 pełniła funkcję członka zarządu. Obecnie pełni funkcję Prodziekana ds. Studenckich i Kształcenia. Od 2012 roku jest ekspertem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Za prowadzoną działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną prof. Szmidt-Jaworska uzyskała liczne nagrody.

Prof. dr hab. Maciej Walczak jest absolwentem Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Studia ukończył w 1995 roku. Karierę zawodową rozpoczął w Polskiej Akademii Nauk, ale szybko wrócił na rodzimą uczelnię, gdzie podjął pracę w Zakładzie Mikrobiologii Wód i Biotechnologii. Połowę kariery zawodowej poświęcił badaniom mikroorganizmów w środowisku naturalnym, głównie w jeziorach. Owocami tych prac były najpierw doktorat – roku 2002, a następnie habilitacja w 2010 r. W 2008 r. został powołany na członka Zespołu Ekspertów Zewnętrznych ds. Analiz Delphi Narodowego Programu Foresight Polska 2020 pod kierownictwem prof. Michała Kleibera. Celem tego zespołu było przygotowania długofalowej strategii rozwoju kraju. Od 2010 r. pełni funkcje kierownika Zakładu Mikrobiologii Środowiskowej i Biotechnologii (obecnie Katedry). Po habilitacji zmienił zainteresowania naukowe i zaczął większą część czasu poświęcać badaniom związanym z biobójczością nowych substancji. Dzięki tym pracom w 2016 r. został powołany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do zarządu COST Action CA151141 Anti-Microbial Coating Innovations to prevent infectious diseases. Rok później został ekspertem WHO do zwalczania antybiotykoodporności w hodowli zwierząt. Współpracuje z wieloma jednostkami naukowymi w kraju i zagranicą. Aktywnie współpracuje także z otoczeniem gospodarczym.

Więcej informacji 

pozostałe wiadomości