Kontakt ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwbios@umk.pl

Laureaci konkursów NCN

Zdjęcie ilustracyjne
fot. Andrzej Romański

18 projektów naukowców z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika otrzyma finansowanie z Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursów OPUS 18, PRELUDIUM 18, SONATA 15 i PRELUDIUM BIS 1.

W rozstrzygniętych 18 maja 2020 r. konkursach, naukowcy złożyli łącznie 4524 wnioski, które opiewały na kwotę ponad 3,2 mld zł. Eksperci skierowali do finansowania 809 projektów o wartości 667 745 974 zł. Finansowanie otrzymało średnio prawie 18% złożonych wniosków. Wśród naukowców z UMK granty otrzymali:

W konkursie OPUS, HS 1:

 • ks. dr hab. Piotr Roszak, prof. UMK z Wydziału Teologicznego na projekt "Egzegeza biblijna i relacje żydowsko-chrześcijańskie z perspektywy komentarza Tomasza z Akwinu do Listu do Hebrajczyków". Kwota finansowania: 240 240 zł.

W konkursie OPUS, HS 2:

 • dr inż. Urlich Schaaf z Wydziału Sztuk Pięknych na projekt "Sztuka ciesielska i rozwój budownictwa świeckiego na terenie Starego i Nowego Miasta Torunia od średniowiecza do końca XVIII w. w świetle interdyscyplinarnych badań więźb dachowych". Kwota finansowania: 456 496 zł.

W konkursie OPUS, HS 5:

 • dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK z Wydziału Prawa i Administracji na projekt "Wykładnia prawa podatkowego w kontekście upływu czasu". Kwota finansowania: 393 962 zł.

W konkursie OPUS, NZ 9:

 • dr hab. Krzysztof Zienkiewicz, prof. UMK z Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii na projekt "Syntetyzujące tłuszcze acylotransferazy diacyloglicerolu kodowane przez genom mikralgi oleistej Nannochloropsis oceanica - analiza funkcjonalna i zastosowania biotechnologiczne". Kwota finansowania: 1 842 000 zł.
 • dr hab. Agnieszka Zienkiewicz, prof. UMK z Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii na projekt "Rola sfingolipidów i ich domniemanych transporterów we wzroście, rozwoju i reakcjach obronnych roślin jednoliściennych i dwuliściennych". Kwota finansowania: 1 604 880 zł.

W konkursie OPUS, ST 2:

 • dr hab. Piotr Wcisło, prof. UMK z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej na projekt "Ultradokładna spektroskopia prostych molekuł dla badań podstawowych - kriogeniczny spektrometr bazujący na wnęce optycznej o bardzo wysokiej finezji". Kwota finansowania: 2 170 862 zł. Szczegóły

W konkursie OPUS, ST 4:

 • dr hab. Małgorzata Szultka-Młyńska, prof. UMK z Wydziału Chemii (konsorcjum: Wydział Chemii UMK i Wydział Biologii i Biotechnologii WUM w Olsztynie) na projekt "Nowe strategie otrzymywania związków bioaktywnych na bazie krzemu". Kwota finansowania: 2 118 360 zł.

W konkursie OPUS, ST 5:

 • dr hab. inż. Borys Ośmiałowski, prof. UMK z Wydziału Chemii na projekt: "Opracowanie nowej klasy fluoroforów opartych na centrum boru o odpowiednio dostosowanych właściwościach fotofizycznych". Kwota finansowania: 2 291 760 zł.

W konkursie PRELUDIUM, ST 2:

 • mgr Maria Gieysztor z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej na projekt: "Oddziaływania światła z materią w diamencie przy zastosowaniu pojedynczych fotonów". Kwota finansowania: 140 000 zł. Szczegóły
 • lic. Nikodem Stolarczyk z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej na projekt "Nowe metody opisu efektów zderzeniowych w molekularnych rezonansach optycznych i ich zastosowanie w metrologii optycznej". Kwota finansowania: 95 400 zł. Szczegóły

W konkursie PRELUDIUM, ST 4:

 • mgr Radik Mametov z Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii na projekt: "Opracowanie selektywnych materiałów powłokowych opartych na przewodzących polimerach do włókien SPME do analizy LZO jako potencjalnych biomarkerów raka jelita grubego". Kwota finansowania: 139 800 zł.

W konkursie PRELUDIUM, ST 5:

 • mgr Małgorzata Skorupska z Wydziału Chemii na projekt: "Badania nad syntezą pian grafenowych o zróżnicowanym zastosowaniu". Kwota finansowania: 210 000 zł.

W konkursie PRELUDIUM, ST 10:

 • mgr Liliana Siekacz z Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych na projekt: "Chronologia niezlignifikowanych przyrostów rocznych oraz parametrów dymensyjnych cewek drewna - nowe źródło informacji o zmianach środowiskowych zapisanych w przyrostach rocznych Sosny ościstej". Kwota finansowania: 137 873 zł.

W konkursie SONATA, NZ 3:

 • dr Anna Suwińska z Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych (we współpracy z Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii) na projekt: "Kluczowe geny/białka w procesie wzrostu łagiewki pyłkowej - badanie efektów potranskrypcyjnego wyciszenia ekspresji kalneksyny w kulturach in vitro". Kwota finansowania: 597 240 zł.

W konkursie SONATA, ST 2:

 • dr Akiko Nishiyama z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej na projekt: "Badania nad pochodzeniem życia przy użyciu zaawansowanej spektroskopii molekularnej z optycznymi grzebieniami częstotliwości". Kwota finansowania: 768 600 zł. Szczegóły

W konkursie SONATA, ST 4:

 • dr Karolina Mikulska-Rumińska z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej na projekt: "Mechanizmy molekularne, transdukcja sygnału i inhibicja kompleksu białkowego PEBP1-15LOX - inicjatora śmierci komórki na drodze ferroptozy". Kwota finansowania: 1 240 440 zł. Szczegóły

W konkursie PRELUDIUM BIS, HS 4:

 • dr hab. Joanna Bruzda, prof. UMK z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania na projekt: "Uczenie maszynowe i modele zorientowane obserwacyjnie w prognozowaniu zapasów przy warunkach dotyczących poziomu wskaźnika gotowości dostawczej". Kwota finansowania: 436 800 zł.

W konkursie PRELUDIUM BIS, ST 5:

 • dr hab. Aleksandra Radtke z Wydziału Chemii na projekt: "Biodegradowalne materiały na bazie żelaza - badania nad zależnością pomiędzy strukturą chemiczną i morfologią powierzchni układów a ich właściwościami mechanicznymi, podatnością na korozję i aktywnością biologiczną." Kwota finansowania: 532 800 zł.

Oceny wniosków w konkursach NCN dokonują eksperci wybierani spośród wybitnych naukowców, polskich i zagranicznych, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora. Proces oceny jest podzielony na dwa etapy: ocenę kwalifikacyjną oraz ocenę specjalistyczną. Każdy etap to co najmniej dwie oceny indywidualne dla każdego wniosku oraz posiedzenie zespołu ekspertów, podczas którego dyskutowane są te oceny i ustalane listy rankingowe.

Wszystkie listy rankingowe

pozostałe wiadomości