Kontakt ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwbios@umk.pl

Komunikat Dziekana Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych UMK w Toruniu w sprawie organizacji procesu kszałcenia

Zdjęcie ilustracyjne
fot. Pixabay

Szanowni Pracownicy, Doktoranci i Studenci
Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych UMK w Toruniu

W związku z wyrażeniem zgody przez JM Rektora na zmianę organizacji roku akademickiego i zgodnie z Zarządzeniem Nr 3 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie organizacji kształcenia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021 oraz mając na uwadze troskę o zdrowie i bezpieczeństwo nas wszystkich, ogłaszam następujące zasady organizacji procesu kształcenia:

 1. W semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021 zajęcia dydaktyczne będą, co do zasady odbywały się w formie kształcenia na odległość. Uzyskanie efektów uczenia się wymaga jednak w przypadku określonych przedmiotów/kursów realizacji zajęć w formie komplementarnej/hybrydowej, tzn. zarówno poprzez bezpośredni kontakt z prowadzącymi zajęcia, jak i z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 2. Realizacja zajęć zdalnych z semestru letniego roku akademickiego 2020/2021 rozpocznie się 22.02.2021, a plan zajęć zostanie opublikowany na stronie Wydziału do dnia 12.02.2021r.
 3. Wszystkie zajęcia w formie zdalnej powinny odbywać się zgodnie z ustalonym harmonogramem zajęć i w terminach wyznaczonych dla każdej grupy dydaktycznej.
 4. W trosce o zapewnienie najwyższych standardów bezpieczeństwa zdalnie realizowane będą wszystkie wykłady, seminaria, lektoraty na studiach I i II stopnia oraz te zajęcia, których realizacja nie będzie wymagała bezpośredniego spotkania wykładowców i studentów oraz dostępu do specjalistycznych laboratoriów. Wykaz zajęć realizowanych w formie tradycyjnej i komplementarnej zamieszczony został poniżej.
 5. Wszystkie zajęcia zaproponowane do poprowadzenia w formie kontaktowej lub hybrydowej w semestrze letnim rozpoczną się od 7 kwietnia 2021 r. z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. Szczegółowy harmonogram spotkań zostanie ustalony w pierwszym tygodniu semestru letniego. Za ustalenie terminu spotkań odpowiada koordynator przedmiotu, który informuje studentów danej grupy zajęciowej.
 6. Zajęcia dla kierunku weterynaria zaproponowane do poprowadzenia w formie kontaktowej lub hybrydowej w semestrze letnim rozpoczną się od 22 lutego 2021 r. lub zgodnie z  harmonogramem ustalonym przez koordynatora przedmiotu.
 7. Wyznaczenie zajęć do prowadzenia w trybie innym niż kształcenie zdalne oznacza wyrażenie zgody na pobyt studenta w budynku Wydziału.
 8. Zasady dotyczące przebywania dyplomantów na terenie Wydziału pozostają bez zmian.
 9. Egzaminy i zaliczenia kończące zajęcia, odbywają się w sposób tradycyjny. Jednakże, w szczególnie uzasadnionych przypadkach prowadzący zajęcia może z własnej inicjatywy lub na złożony do niego wniosek studenta podjąć decyzję o weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w formie zdalnej.
 10. Nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia w formie zdalnej, niezwłocznie po wykonaniu wszystkich zajęć zdalnych przewidzianych do realizacji w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021, przedstawia Dziekanowi, pisemny raport z ich realizacji według wzoru określonego przez dziekana. Raport ten pozostaje w dokumentacji wydziału.
 11. W przypadku zmiany poziomu zagrożenia epidemicznego, kwarantanny pracownika lub grup studenckich Dziekan może podjąć decyzję o przejściu na wyłącznie zdalną formę kształcenia dla wybranego kursu, grupy kursów lub wszystkich kursów prowadzonych na Wydziale.
 12. Zobowiązuję nauczycieli akademickich do uaktualnienia w systemie USOS godzin zajęć w semestrze letnim 2020/21 z wyraźnym zaznaczeniem ich formy (zdalnej czy kontaktowej).
 13. Pozostałe kwestie związane z realizacją zajęć i zasadami bezpieczeństwa, pozostają bez zmian.

 

Dziekan Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych

Prof. dr hab. Werner Ulrich

 

Lista zajęć kontaktowych w semestrze letnim

pozostałe wiadomości