Kontakt ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwbios@umk.pl

Komunikat Dziekana Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych UMK w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych oraz funkcjonowania Wydziału [aktualizacja 03.11]

Zdjęcie z lotu ptaka frontu Wydziału NBiW
WNBiW fot. Joanna Czarnecka

Komunikat Dziekana WNBiW z dnia 02.11.2021

Wzorzec Listy Obecności (zmiana 03.11.2021)

  

 

§1

Zgodnie z Zarządzeniem nr 185 Rektora UMK z dnia 27 września 2021 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności UMK w Toruniu w okresie od 1 października 2021 do 28 lutego 2022 r wraz z Załącznikiem oraz Zarządzeniem nr 186 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 27 września 2021 r. w sprawie organizacji kształcenia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w semestrze zimowym w roku akademickim 2021/2022 oraz w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo naszej społeczności ogłaszam następujące zasady organizacji procesu kształcenia:

 1. Od dnia 5 października 2021 r. rozpocznie się realizacja zajęć dydaktycznych w trybie kontaktowym dla studentów wszystkich lat i kierunków realizowanych na Wydziale Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych.
 2. Zajęcia dydaktyczne będą realizowane wg planu opublikowanego na stronie Wydziału w zakładce Student.
 3. Przed wejściem do sali dydaktycznej studenci i prowadzący mają obowiązek zdezynfekowania rąk.
 4. Nauczyciele akademiccy, studenci, doktoranci i inni uczestnicy procesu kształcenia zobowiązani są do zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczek zarówno w przestrzeni wspólnej budynków (biblioteki, korytarze, hole, klatki schodowe, windy, bary, toalety), jak i w salach dydaktycznych podczas zajęć dydaktycznych. Nauczyciel akademicki może prowadzić zajęcia bez maseczki.
 5. Naruszenie obowiązku, o którym mowa w pkt.5, uniemożliwia doktorantom, studentom uczestniczenie w zajęciach dydaktycznych. Nieobecność na zajęciach z tego powodu traktuje się jako nieobecność nieusprawiedliwioną.
 6. Uczestnicy zajęć dydaktycznych muszą posiadać własne przybory (długopisy, kalkulatory itp.) oraz własne środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, itp.).

§2

Szczegółowe zasady funkcjonowania administracji Uniwersytetu oraz sposobu wykonywania obowiązków służbowych przez pracowników inżynieryjno-technicznych, obsługi i bibliotekarzy na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w okresie od 1 października 2021 r. do 28 lutego 2022 r. określa Zarządzenie nr 30 Kanclerza Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 27 września 2021 r.

§3

 1. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów, sugerujących zakażenie COVID-19, pracownicy, studenci, doktoranci, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem POZ, ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym szpitala.
 2. W przypadku zakażenia COVID-19, student uczestniczący w zajęciach na terenie Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie władze wydziału przesyłając informację o zaistniałej sytuacji do prodziekana ds. klinicznych (jsobol@umk.pl).
 3. W przypadku zakażenia COVID-19 pracownik wydziału niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie bezpośredniego przełożonego i Dziekana Wydziału. 
 4. W przypadku stwierdzenia zakażenia COVID-19 nauczyciela akademickiego, studenta, doktoranta odbywających zajęcia na terenie Uniwersytetu, grupa lub grupy zajęciowe przechodzą̨ w tryb nauczania zdalnego na okres co najmniej 10 dni od daty ostatniego wspólnego kontaktu w grupie.
 5. Nieobecność studenta, doktoranta na zajęciach obowiązkowych na terenie Uniwersytetu spowodowana kwarantanną lub izolacją domową, traktuje się̨ jako nieobecność usprawiedliwioną z obowiązkiem odrobienia lub zaliczenia zajęć. Student, doktorant ustala z prowadzącym zajęcia możliwość i formę odrobienia lub zaliczenia zajęć obowiązkowych.
 6. Pracownicy, doktoranci, studenci i uczestnicy innych form kształcenia mogą zgłaszać na adres koronawirus@umk.plwszelkie informacje i pytania dotyczące funkcjonowania Uniwersytetu w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego.

Zobowiązuję wszystkich pracowników, studentów i doktorantów do zapoznania się z aktami prawnymi opublikowanymi na stronie Uniwersytetu

 prof. dr hab. Werner Ulrich
Dziekan Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych UMK

pozostałe wiadomości