Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwbios@umk.pl

PISMO OKÓLNE Nr 6 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 7 grudnia 2021 r.

Zdjęcie ilustracyjne
fot. Andrzej Romański

PISMO OKÓLNE Nr 6

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 7 grudnia 2021 r.

w sprawie zasad dysponowania środkami w ramach kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem w projektach współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, pozostałych projektach finansowanych ze środków zewnętrznych lub umowach na usługi badawcze realizowanych przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w ToruniuW związku z zarządzeniem Nr 174 Rektora UMK z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia zasad gospodarki finansowej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (Biuletyn Prawny UMK z 2019 r., poz. 383 z późn. zm.), ustalam następujące zasady dotyczące dysponowania środkami finansowymi w ramach kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem w projektach finansowanych ze środków zewnętrznych, w tym umów na usługi badawcze.

1. Zgodnie z ww. zarządzeniem 80% kosztów pośrednich przewidzianych w budżecie projektu (pomniejszonych o odpis na Fundusz Spójności) zostaje przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania wydziału realizującego projekt, a 20% na pokrycie kosztów ogólnych Uniwersytetu.
2. Jeśli w związku z realizacją projektu powstaje konieczność poniesienia kosztów, które nie mogą być ujęte w preliminarzu kosztów bezpośrednich, a są niezbędne do pełnej realizacji projektu, kierownik projektu może wystąpić do dziekana wydziału (kierownika jednostki) z wnioskiem o wydzielenie do jego dyspozycji określonej puli środków. Koszty te będą ewidencjonowane jako koszty niekwalifikowane danego projektu. Wniosek powinien określać rodzaje kosztów planowanych do poniesienia przez kierownika projektu. W przypadku zaakceptowania przez dziekana (kierownika jednostki) wniosku, rektor podejmuje decyzję o upoważnieniu kierownika projektu do dysponowania tymi środkami. W odniesieniu do projektów wieloletnich wniosek powinien określać kwoty przeznaczone do wydania w poszczególnych latach. Informacja ta będzie uwzględniana w planie rzeczowo-finansowym wydziału.
3. Dziekan wydziału wyrażając zgodę na przeznaczenie części narzutu na potrzeby kierownika, jest zobowiązany mieć na uwadze fakt, że ostateczna wysokość kosztów pośrednich w projekcie zależy od wielkości poniesionych kosztów bezpośrednich, które są podstawą naliczenia ryczałtu. W związku z powyższym nie jest dopuszczalne występowanie o pełną kwotę ryczałtu.
4. Niewydatkowane w danym roku środki przechodzą na rok następny, z tym że jeśli projekt się kończy w pierwszym półroczu, środki muszą zostać wydatkowane najpóźniej do końca tego roku, natomiast jeśli projekt kończy się w drugim półroczu, to środki mogą być wykorzystane najpóźniej do 30 czerwca roku następnego.

5. W przypadku umów na usługi badawcze środki przyznane kierownikowi projektu mogą być wydatkowane tylko na cele naukowo-badawcze.
6. Traci moc Pismo Okólne Nr 1 Rektora UMK z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie zasad dysponowania środkami w ramach kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem
w projektach współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz pozostałych projektach finansowanych ze środków budżetu państwa realizowanych przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Biuletyn Prawny UMK Nr 1, poz. 109).

 


R E K T O R

 

prof. dr hab. Andrzej Sokala

Załącznik

pozostałe wiadomości