Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwbios@umk.pl

Doktorant/ka w projekcie NCN

Zdjęcie ilustracyjne

Oferta pracy – doktorant/ka w projekcie NCN – biologia komórkowa i molekularna

Nazwa jednostki: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych, Katedra Biologii Komórkowej i Molekularnej

Nazwa stanowiska: Stypendysta/Doktorant_1

Wymagania:

 • tytuł magistra w zakresie nauk biologicznych
 • wiedza i doświadczenie laboratoryjne w zakresie biologii komórkowej i/lub molekularnej
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (w przypadku braku/słabej znajomości języka polskiego wymagana jest deklaracja podjęcia nauki w tym zakresie)
 • praktyczna znajomość programów komputerowych: MS Word, MS PowerPoint, MS Excel, Adobe Photoshop
 • akceptacja prowadzenia badań naukowych na materiale zwierzęcym (myszy), samodzielność i systematyczność w pracy badawczej, zdolność krytycznego myślenia, umiejętność pracy indywidualnej i zespołowej, gotowość podjęcia współpracy naukowej z jednostkami badawczymi w Polsce i za granicą, deklaracja przygotowania i złożenia wniosków konkursowych o granty badawcze/stypendia (np. konkursy NCN Preludium, Etiuda, konkursy wewnętrzne UMK w Toruniu w ramach programu ID-UB) w trakcie zatrudnienia w projekcie

Warunki zatrudnienia:

 • typ projektu NCN: OPUS 20, panel NZ4
 • termin składania ofert: 16 września 2022, 23:59
 • forma składania ofert: e-mail
 • doktorant/ka będzie odbywał/a kształcenie w szkole doktorskiej nauk ścisłych i przyrodniczych UMK w Toruniu – Academia Scientiarum Thoruniensis; zakwalifikowany/a kandydat/ka będzie zobowiązany/a do złożenia dokumentów rekrutacyjnych do AST i przejścia procesu rekrutacyjnego
 • czas realizacji stypendium doktorskiego: 48 miesięcy
 • wysokość stypendium doktorskiego: 4266,00 zł brutto/miesiąc przez cały okres pobierania stypendium
 • planowany termin rozpoczęcia pracy w projekcie/kształcenia w AST: 1 października 2022 r.

Opis zadań:

Doktorant/ka będzie prowadził/a badania naukowe w projekcie badawczym, którego  głównym celem jest określenie potencjalnej roli miozyny VI w funkcjonalnej organizacji nabłonka najądrza u myszy; podczas badań porównawczych u samców myszy kontrolnych i mutantów Snell’s waltzer będą prowadzone prace eksperymentalne na poziomie tkankowym, komórkowym i molekularnym z wykorzystaniem szerokiego spektrum metod histo/cytochemicznych, immunohisto/cytochemicznych, biochemicznych i technik biologii molekularnej, takich jak hybrydyzacja fluorescencyjna in situ (FISH), znakowanie immunofluorescencyjne w połączeniu z barwieniem F-aktyny, mikroskopia konfokalna/wysokorozdzielcza mikroskopia fluorescenycjna STED skrawków mrożeniowych, znakowania immunozłotowe przy użyciu transmisyjnej mikroskopii elektronowej (TEM) oraz analizy ultrastrukturalne

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny z opisem zdobytych umiejętności i osiągnięć zawierający m.in. informacje dotyczące opanowanych technik badawczych
 • kompletny życiorys/CV zawierający informacje o przebiegu dotychczasowej edukacji/pracy badawczej z uwzględnieniem publikacji, wystąpień konferencyjnych, nagród, wyróżnień, stypendiów, udziału w stażach, szkoleniach, kołach naukowych oraz innych osiągnięć istotnych w kontekście podjęcia pracy badawczej i kształcenia w szkole doktorskiej
 • odpis dyplomu ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub równoważnych (w przypadku stopni naukowych uzyskanych za granicą - dokumenty muszą spełniać kryteria równoważności określone w art. 328 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz. 478 tj. ze zmianami)
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (Dz. U. UE L 119/1)
 • ewentualne skany certyfikatów językowych oraz zaświadczeń dokumentujących udział w aktywnościach naukowych (konferencje, seminaria, staże, projekty naukowe, itp.)
 • list referencyjny lub dane kontaktowe od/do co najmniej jednego z dotychczasowego opiekunów naukowych

Dodatkowe informacje:

 • zgłoszenia do konkursu należy przesłać do kierownik projektu, dr hab. Marty Lenartowskiej, pocztą elektroniczną na adres e-mail: mlenart@umk.pl do dnia 16 września 2022 r. do godziny 23:59 z dopiskiem w temacie „OPUS_Doktorant”; na ten sam adres można kierować również wszelkie pytania dotyczące projektu oraz niniejszego konkursu
 • zgłoszenia będą oceniane przez komisję konkursową powołaną przez kierownik projektu; komisja zastrzega sobie prawo do rozmowy kwalifikacyjnej tylko z wybranymi kandydatami/kandydatkami; termin rozmowy kwalifikacyjnej planowany jest w dniach 19-20 września 2022 r.; informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie podana do wiadomości kandydata/kandydatki drogą elektroniczną najpóźniej do dnia 22 września 2022 r.

kierownik projektu zapewnia wsparcie na każdym etapie prowadzonych badań oraz opiekę nad realizacją pracy doktorskiej, w ramach projektu planowany jest zagraniczny staż naukowy w partnerskim ośrodku badawczym

pozostałe wiadomości