Kontakt ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwbios@umk.pl

Konkursy IDUB

Zdjęcie ilustracyjne
fot. Nadesłane

Trwają nabory w konkursach realizowanych w ramach programu Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza

  • Mobilności dla pracowników

W ramach tego konkursu istnieją następujące moduły:

- Konkurs dla stażystów po doktoracie wyjeżdżających do ośrodków zagranicznych,

- Konkurs dla stażystów po doktoracie wizytujących UMK,

- Konkurs dla doświadczonych pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych wyjeżdżających do ośrodków zagranicznych,

- Konkurs dla profesorów wizytujących UMK.

Nabór trwa od 24.10 do 21.11.2022r.

Szczegóły na stronie.

 

  • Szkolenia Hyperion

Zapraszamy nauczycieli akademickich do wzięcia udziału w unikatowych, prowadzonych w języku angielskim warsztatach poświęconych metodologii zdobywania środków finansowych z programu Horyzont Europa. Szkolenia prowadzone są na żywo, w formie zdalnej przez Sean’a McCarthy’ego, wybitnego specjalistę związanego z programami ramowymi Komisji Europejskiej od ponad 30 lat:

  • How to Write a Competitive Proposal for Horizon Europe,
  • Presentation Skills for Researchers.

Szczegóły na stronie.

  • Mobilności dla doktorantów

Celem konkursu jest umożliwienie doktorantom Uniwersytetu spoza Centrów Doskonałości zdobycia międzynarodowego doświadczenia badawczego poprzez realizację krótkoterminowych wizyt w uznanych zagranicznych instytucjach naukowych oraz udział w zagranicznych konferencjach naukowych.

Nabór trwa od 3.10. do 31.10.2022r.

Szczegóły na stronie.

  • Konkurs „Grants4NCUStudents” (V edycja)

Celem konkursu jest wspieranie inicjatyw naukowych, artystycznych oraz konserwatorskich studentów i doktorantów, wpisujących się w cztery najważniejsze cele UMK jako uczelni badawczej (4xI@NCU), którymi są: internacjonalizacja, interdyscyplinarność, innowacyjność i integralność. Obejmują one przede wszystkim badania wstępne, rozpoznawcze, pilotażowe, kwerendy, zakup materiałów oraz wyjazdy na zagraniczne konferencje międzynarodowe, udział
w konkursach międzynarodowych oraz organizację wystawy indywidualnej lub grupowej. Konkurs jest skierowany do: studentów UMK, Studenckich Kół Naukowych UMK i doktorantów UMK (z wyłączeniem doktorantów będących członkami zespołów w ramach Centrów Doskonałości).

Nabór trwa od 10.10.2022 r. do 07.11.2022 r.

Szczegóły na stronie.

 

 

Konkursy z naborem ciągłym

  • Granty na granty europejskie

Celem konkursu jest zwiększenie liczby grantów badawczych o charakterze międzynarodowym, w ramach programów European Research Council, Marie Skłodowska-Curie Actions lub innych prestiżowych programów, w szczególności finansowanych przez Komisję Europejską, poprzez wsparcie finansowe nauczycieli akademickich w zakresie przygotowania tych grantów.

Nabór do konkursu ma charakter ciągły.

Szczegóły na stronie.

 

  • Konkurs publikacyjny na pracowników

Celem konkursu jest umożliwienie nauczycielom akademickim uzyskania finansowania kosztów publikacji w prestiżowych czasopismach naukowych oraz ich upowszechnienia w otwartym dostępie (Open Access). Nabór wniosków odbywa się w trzech odrębnych grupach, które tworzą:

członkowie uniwersyteckich centrów doskonałości (UCD)

pozostałe wiadomości