Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwbios@umk.pl

Grupa badawcza WERS

Zorza polarna
Wers fot. Yaroslav Shuraev

Laureatem konkursu ogłoszonego 19 IX 2022 r. przez władze UMK na Grupy Naukowe (dawne Priorytetowe Zespoły Badawcze) w ramach Inicjatywy Doskonałości Uczelni Badawczej została grupa badawcza pt. Weather and Climate: Reconstructions and Future Scenarios (WERS) kierowana przez prof. dr hab. Rajmunda Przybylaka. W skład grupy wchodzi 7 pracowników i 3 doktorantów z trzech wydziałów UMK (Nauk Historycznych, Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych oraz Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej). Grupa badawcza uzyskała finansowanie w wysokości 200 000 zł na lata 2023-2025.

W swoich badaniach grupa badawcza skupi się na dwóch obszarach: Polsce i Arktyce. Głównymi celami badawczymi grupy dla obszaru Polski będą: 1) rekonstrukcja pogody i klimatu w Polsce w ostatnim tysiącleciu, w tym szczególny nacisk zostanie położony na zdarzenia ekstremalne i przyczyny ich występowania. Do tego celu wykorzystane zostaną instrumentalne obserwacje meteorologiczne oraz tzw. dane pośrednie, tj. źródła historyczne i dane dendrochronologiczne, 2) zbadanie związku pomiędzy klimatem i warunkami środowiskowymi oraz określenie społecznych i ekonomicznych konsekwencji zmian klimatu dla społeczeństw, 3) oszacowanie przyszłych zmian klimatu Polski używając modeli klimatycznych i najnowszych scenariuszy emisji gazów cieplarnianych.

            W przypadku Arktyki grupa badawcza skupi się na następujących celach: 1) budowie elektronicznej bazy danych meteorologicznych z obserwacji instrumentalnych wykonanych w okresie od drugiej połowy XVIII wieku do połowy XX wieku, 2) rekonstrukcji klimatu i bioklimatu Arktyki dla wspomnianego wyżej okresu historycznego oraz ich porównania z okresem współczesnym (1991-2020). Do powyższego celu zostaną wykorzystane zarówno dostępne dane instrumentalne, jak i istniejące opisy słowne warunków pogodowych, 3) określeniu prawdopodobnych przyczyn zmian klimatu w okresie historycznym w Arktyce.

pozostałe wiadomości