Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwbios@umk.pl

Nagroda Prezydenta Miasta Bydgoszczy za pracę inżynierską, licencjacką, magisterską lub doktorską związaną z Bydgoszczą

Zdjęcie ilustracyjne
Plakat konkursu fot. Nadesłane

Prezydent Bydgoszczy
Rafał Bruski
Ogłasza konkurs pn. Nagroda Prezydenta Miasta 
za związane z Bydgoszczą prace magisterskie i doktorskie, 
inżynierskie i licencjackie oraz nagroda dla promotorów prac
obronione w roku akademickim 2021/2022.

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie prac poruszających problematykę związaną z Bydgoszczą i najlepiej korespondujących z aktualnymi potrzebami miasta, w szczególności w zakresie: promocji, gospodarki lokalnej, kultury i sztuki, tradycji i tożsamości miasta, turystyki, sportu, oświaty, gospodarki przestrzennej, architektury, ochrony środowiska, ochrony zdrowia, transportu oraz innych dyscyplin i obszarów ważnych dla rozwoju miasta.


Prace są oceniane i nagradzane w dwóch kategoriach:
PRACE MAGISTERSKIE i DOKTORSKIE
I miejsce - 7 tys. zł brutto; II miejsce – 5 tys. zł brutto; III miejsce – 3 tys. zł brutto
PRACE INŻYNIERSKIE i LICENCJACKIE
I miejsce - 5 tys. zł brutto; II miejsce – 3 tys. zł brutto; III miejsce – 2 tys. zł brutto
NAGRODA DLA PROMOTORÓW PRAC – 1,5 tys. zł brutto


Pracę do konkursu zgłasza jej autor. Do konkursu zakwalifikowane zostaną wyłącznie prace spełniające kryteria regulaminowe i obronione w roku akademickim 2021/2022, przez co rozumie się dla potrzeb konkursu okres pomiędzy 1 października 2021 roku a 31 grudnia 2022 roku.


Za prawidłowe zgłoszenie uważa się dostarczenie lub wysłanie w zamkniętej kopercie z dopiskiem: 
„Konkurs na pracę naukową” kompletu dokumentów zgłoszeniowych w polskiej wersji językowej, na adres:
Biuro Komunikacji Społecznej, Urząd Miasta Bydgoszczy, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz.
Szczegółowe zasady zgłaszania prac, ich kwalifikowania oraz przeprowadzania konkursu określa Regulamin dostępny na stronie 
Termin zgłaszania prac upływa 30 kwietnia 2023 roku (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Bydgoszczy)
Szczegóły na stronie internetowej: www.bydgoszcz.pl (dział miasto/wyróżnienia i nagrody)

Informacja o przetwarzaniu danych

Karta zgłoszeniowa

List

Plakat

Regulamin

pozostałe wiadomości