Kontakt ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwbios@umk.pl

Nowy profesor na naszym Wydziale

Widzimy Panią Profesor lekko uśmiechniętą na tle okna.
Prof. dr hab. Patrycja Golińska fot. Andrzej Romański

Postanowieniem z dnia 15 maja 2024r. Prezydent RP nadał tytuł profesora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne dr hab. Patrycji Golińskiej, prof. UMK

 

 

Prof. dr hab. Patrycja Golińska tytuł zawodowy biologa molekularnego (specjalizacja mikrobiologia) uzyskała w 2004 r. na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Stopień doktora uzyskała w 2008 r. na podstawie rozprawy pt. „Promieniowce gleb leśnych. Liczebność, skład gatunkowy, aktywność enzymatyczna i biokontrolująca”, którą zrealizowała pod opieką naukową prof. dr hab. Hanny Dahm. Stopień doktora habilitowanego  uzyskała w 2017r. na podstawie osiągnięcia naukowego stanowiącego cykl publikacji pod wspólnym tytułem „Poszukiwanie i identyfikacja nowych taksonów promieniowców zasiedlających kwaśne gleby lasów szpilkowych”.

W roku akademickim 2011/2012 odbyła 12 miesięczny staż naukowy w School of Biology (obecnie School of Natural and Environmental Sciences) na Uniwersytecie Newcastle, w Newcastle upon Tyne (UK) oraz dwa krótkoterminowe pobyty naukowo-szkoleniowe w Wielkiej Brytanii na Newcastle University i Northumbria University.

Na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika pracuje od 2008 r., początkowo jako asystent (do 2011), następnie adiunkt (do 2019) i profesor uczelni.

Kierowała dwoma projektami badawczymi przyznanymi z Narodowego Centrum Nauki (NCN) i przez Komisję Europejską (Program Horyzont Europa, MSCA) oraz była wykonawcą w pięciu projektach badawczych z KBN, MNiSW, NCN i KE. W ramach interdyscyplinarnego grantu pt. „PHARMADEEP: New pharmaceuticals from the deep Antarctic” finansowanego przez Komisję Europejską w 2015 r. uczestniczyła w międzynarodowej wyprawie naukowej na Oceanie Południowym. Pełniła również rolę opiekuna naukowego (mentora) w projektach NCN (Preludium, Polonez Bis) i Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA).

W ramach tych projektów zajmowała się głównie badaniem bioróżnorodności i potencjału biotechnologicznego promieniowców wyizolowanych ze środowisk ekstremalnych (lądowych i morskich) do wykorzystania w medycynie, przemyśle i rolnictwie. Dotychczas opisała 13 nowych gatunków promieniowców wyizolowanych ze środowisk ekstremalnych. Zainteresowania naukowe prof. Golińskiej koncentrują się również wokół bionanotechnologii, w tym pozyskiwaniu nanocząstek na drodze biologicznej ich charakterystyce i potencjale aplikacyjnym jako czynników przeciwdrobnoustrojowych w medycynie, przechowywaniu żywności i uprawach roślin oraz jako stymulatorów wzrostu roślin. Jest współautorem ponad 100 publikacji, tym 60 prac oryginalnych i 16 przeglądowych indeksowanych w bazie JCR oraz 24 rozdziałów w monografiach i współredaktorem 3 monografii (Taylor and Francis Group). Jest członkiem Emerging Field „Komórki jako platformy eksperymentalne i biofabryki” (CExFact) w ramach programu IDUB UMK. Prof. Golińska ma szeroką współpracę z licznymi ośrodkami naukowymi na świecie. Działalność naukowa i organizacyjna prof. Golińskiej była wielokrotnie nagradzana przez Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Jest członkiem Polskiego Towarzystw Mikrobiologicznego. W kadencji 2020-2024 pełni funkcję senatora UMK.

pozostałe wiadomości