Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwbios@umk.pl

Grant MINIATURA 2

obrazek:

Dr hab. Maciej Ostrowski z Zakładu Biochemii otrzymał grant MINIATURA 2.

Tytuł projektu: "Wpływ IAA-asparaginianu na karbonylację białek w siewkach grochu w warunkach stresu solnego".
Badania są kontynuacją  poszukiwań funkcji biologicznych IAA-asparaginianu (IAA-Asp), koniugatu hormonu roślinnego-auksyny. Zaplanowane w ramach przyznanego grantu doświadczenia zweryfikują tezę, że IAA-Asp moduluje odpowiedź tkanek grochu na stres solny poprzez modyfikację potranslacyjną białek o charakterze karbonylacji. Karbonylowane białka będą analizowane metodą immunochemiczną (Western blot) i identyfikowane z zastosowaniem metod proteomiki (elektroforeza jedno- i dwukierunkowa, tandemowa spektrometria mas (LC-MS/MS). Otrzymane wyniki umożliwiają poznanie białek szlaków sygnałowych i metabolicznych zaangażowanych w odpowiedź grochu na stres solny.

 

Gratulujemy!

pozostałe wiadomości