Kontakt ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwbios@umk.pl

Doktoranci

Egzamin doktorski z języka obcego

Język angielski: egzaminator – mgr Katarzyna Gałka (Katy@umk.pl)

Przed egzaminem

Każdemu doktorantowi przysługuje prawo do konsultacji przedegzaminacyjnej z egzaminatorem. Konsultacje odbywają się w ramach dyżurów egzaminatorów. Celem konsultacji jest między innymi udzielenie dodatkowych informacji na temat formatu i zakresu egzaminu.

Kandydat zobowiązany jest dostarczyć streszczenie pracy doktorskiej w języku angielski min. 14 dni przed egzaminem. Kandydat uzgadnia z lektorem materiały dodatkowe stanowiące podstawę do wypowiedzi w części 3 egzaminu.

Poziom egzaminu

Egzamin przeprowadzany jest na poziomie B2 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Opis umiejętności na poziomie B2 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

Wypowiedź ustna: ogólny opis umiejętności

B2

Potrafi przedstawić klarowne, szczegółowe opisy i prezentacje zagadnień w szerokim zakresie tematów z dziedziny jego własnych zainteresowań, rozwijając i wspierając niektóre wątki za pomocą stosownych komentarzy i przykładów.

Interakcja ustna: ogólny opis umiejętności

B2

Potrafi brać udział w rozmowie zachowując pewien stopień płynności i spontaniczności. Potrafi płynnie, poprawnie i skutecznie wypowiadać się na wiele tematów ogólnych, akademickich, zawodowych lub dotyczących czasu wolnego, wyraźnie zaznaczając relacje między poszczególnymi stwierdzeniami. Potrafi komunikować się spontanicznie, przestrzegając reguł gramatycznych, bez widocznej konieczności ograniczania tego, co chce powiedzieć, stosując stopień formalności odpowiedni do okoliczności.

Dyskusja formalna

B2

Potrafi nadążać ze zrozumieniem ożywionej, formalnej dyskusji, odczytując poprawnie argumenty za i przeciw w danej kwestii.

Potrafi precyzyjnie wyrażać swoje zdanie, a także przekonująco przedstawiać własne/reagować na czyjeś skomplikowane argumenty.

Kryteria oceny

Wynik egzaminu może być pozytywny/negatywny, a ocenie podlegają:

gramatyka: zakres i poprawność

zasoby leksykalne: zakres i adekwatność

spójność wypowiedzi, interakcja, wymowa.

Forma egzaminu

Egzamin przeprowadzany jest w formie ustnej i składa się z 3 części.

Przykładowe pytania

Część I

Część II

 

Część III


Zwolnienie z egzaminu

WYKAZ CERTYFIKATÓW POTWIERDZAJĄCYCH ZNAJOMOŚĆ NOWOŻYTNEGO JĘZYKA OBCEGO

Certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego wydany przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej w wyniku lingwistycznego postępowania sprawdzającego. 2. Certyfikaty potwierdzające znajomość języków obcych co najmniej na poziomie B2 w skali globalnej biegłości językowej według CommonEuropean Framework of Reference for Languages: learning, teaching, assessment (CEFR) Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie (ESOKJ):

1) certyfikaty wydane przez instytucje stowarzyszone w Association of Language Testers in Europe (ALTE) poziomy ALTE Level 3 (B2), ALTE Level 4 (C1), ALTE Level 5 (C2), w szczególności: a) First Certificate in English (FCE), Certificate in Advanced English (CAE), Certificate of Proficiency in English (CPE), Business English Certificate (BEC) Vantage co najmniej Pass, Business English Certificate (BEC) Higher, Certificate in English for International Business and Trade (CEIBT), b) Diplômed’Étudeen Langue Française (DELF) (B2), Diplôme Approfondi de Langue Française (DALF) (C1), Diplôme Approfondi de Langue Française (DALF) (C2); Test de Connaissance du Français (TCF), poziomy 4 (B2), 5 (C1), 6 (C2); Diplôme de Langue Française (DL) (B2), Diplôme Supérieur Langue et Culture Françaises (DSLCF), Diplôme Supérieur d’Etudes Françaises Modernes (DS) (C1), Diplôme de Hautes Études Françaises (DHEF) (C2), c) Test Deutsch als Fremdsprache (TestDaF); Zertifikat Deutsch für den Beruf (ZDfB) (B2), Goethe-Zertifikat B2, Goethe-Zertifikat C1, Zentrale Mittelstufenprüfung (ZMP) (C1), Goethe-Zertifikat C1 (Zentrale Mittelstufenprüfung) (ZMP), Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP) (C2), Goethe-Zertifikat C2 (Zentrale Oberstufenprüfung) (ZOP), Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS) (C2), Grosses Deutsches Sprachdiplom (GDS) (C2), Goethe-Zertifikat C2: Grosses Deutsches Sprachdiplom (GDS), d) Certificato di Conoscenzadella Lingua Italiana CELI 3 (B2), Certificato di Conoscenzadella Lingua Italiana CELI 4 (C1), Certificato di Conoscenzadella Lingua Italiana CELI 5 (C2); CertificatoItaliano Commerciale  CIC A (C1), e) Los Diplomas de como Lengua Extranjera (DELE): El Diploma de Español Nivel B2 (Intermedio),  El Diploma deEspañol Nivel C1, El Diploma de Español Nivel C2 (Superior), f) Diploma Intermédio de Português Língua Estrangeira (DIPLE) (B2), Diploma Avançado de Português Língua Estrangeira (DAPLE) (C1), Diploma Universitário de Português Língua Estrangeira (DUPLE) (C2), g) Nederlandsals Vreemde Taal/Dutch as a Foreign Language (CNaVT) Profiel Professionele Taalvaardigheid (PPT) (B2)/Profile Professional Language Proficiency (PPT) (B2), Profiel Taalvaardigheid HogerOnderwijs (PTHO) (B2)/Profile Language Proficiency Higher Education (PTHO) (B2), Profiel Academische Taalvaardigheid (PAT) (C1)/Profile Academic Language Proficiency (PAT) (C1); Nederlandsals Tweede Taal II (NT2-II) (B2)/Dutch as a Second Language II (NT2-II) (B2), h)prøvei Dansk 3 (B2),Studieprøven (C1), i) Certyfikat znajomości języka słoweńskiego na poziomie średnio zaawansowanym/Certificate of Slovene on the Intermediate Level (B2), Certyfikat znajomości języka słoweńskiego na poziomie zaawansowanym/Certificate of Slovene on the Advanced Level (C1); 2) certyfikaty następujących instytucji: a) Educational Testing Service (ETS)  w szczególności certyfikaty: Test of English as a Foreign Language (TOEFL)  co najmniej 87 pkt w wersji Internet-Based Test (iBT); Test of English as a Foreign Language (TOEFL)  co najmniej 180 pkt w wersji Computer-Based Test (CBT) uzupełnione o co najmniej 50 pkt z Test of Spoken English (TSE); Test of English as a Foreign Language (TOEFL) co najmniej 510 pkt w wersji Paper-Based Test (PBT) uzupełnione o co najmniej 3,5 pkt z Test of Written English (TWE) oraz o co najmniej 50 pkt z Test of Spoken English (TSE); Test of English for International Communication (TOEIC)  co najmniej 700 pkt; Test de Français International (TFI) co najmniej 605 pkt, b) European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages (ECL), c) City & Guilds, City & Guilds Pitman Qualifications, Pitman Qualifications Institute  w szczególności certyfikaty: English for Speakers of Other Languages (ESOL) “First Class Pass” at Intermediate Level, Higher Intermediate Level, Advanced Level; International English for Speakers of Other Languages (IESOL)  poziom “Communicator”, poziom “Expert”, poziom “Mastery”; City & Guilds Level 1 Certificate in ESOL International (reading, writing and listening) Communicator (B2) 500/1765/2; City & Guilds Level 2 Certificate in ESOL International (reading, writing and listening) Expert (C1) 500/1766/4; City & Guilds Level 3 Certificate in ESOL International (reading, writing and listening) Mastery (C2) 500/1767/6; Spoken English Test (SET) for Business  Stage B poziom “Communicator”, Stage C poziom “Expert”, Stage C poziom “Mastery”; English for Business Communications (EBC) Level 2, Level 3; English for Office Skills (EOS) Level 2, d) Edexcel, Pearson Language Tests, Pearson Language Assessments,  w szczególności certyfikaty: London Tests of English, Level 3 (Edexcel Level 1 Certificate in ESOL International); London Tests of English, Level 4 (Edexcel Level 2 Certificate in ESOL International); London Tests of English, Level 5 (Edexcel Level 3 Certificate in ESOL International), e) Education Development International (EDI), London Chamber of Commerce and Industry Examinations Board, w szczególności certyfikaty: London Chamber of Commerce and Industry Examinations (LCCI) English for Business Level 2, English for Business Level 3, English for Business Level 4; London Chamber of Commerce and Industry Examinations (LCCI) Foundation Certificate for Teachers of Business English (FTBE); London Chamber of Commerce and Industry Examinations (LCCI)  English for Tourism Level 2 poziom “Pass with Credit”, poziom “Pass with Distinction”, f) University of Cambridge ESOL Examinations, British Council, IDP IELTS Australia, w szczególności certyfikaty: International English Language Testing System IELTS powyżej 6 pkt, g) Chambre de commerce et d’industrie de Paris (CCIP) w szczególności certyfikaty: Diplôme de Français des  Affaires 1er degré (DFA 1) (B2), Diplôme de Français Professionnel (DFP) Affaires B2, Diplôme de Français des 2ème degré(DFA 2) (C1), Diplôme de Français Professionnel (DFP) Affaires C1, h) Goethe-Institut, DeutscherIndustrie und Handelskammertag (DIHK), Carl Duisberg Centren (CDC), w szczególności certyfikat PrüfungWirtschaftsdeutsch International (PWD) (C1), i) Kultusministerkonferenz (KMK), w szczególności certyfikat Deutsches Sprachdiplom II der Kultusministerkonferenz der Länder KMK (B2/C1), j) Österreich Institut, Prüfungszentren des Österreichischen Sprachdiplomsfür Deutsch (ÖSD), w szczególności certyfikaty: Österreichisches Sprachdiplomfür Deutsch als Fremdsprache (ÖSD)  B2 Mittelstufe Deutsch, Mittelstufe Deutsch (C1), C1 Oberstufe, Wirtschaftssprache Deutsch (C2), k) Hochschulrektorenkonferenz (HRK), l) Societe Dante Alighieri w szczególności certyfikaty: PLIDA B2, PLIDA C1, PLIDA C2, m) UniversitedegliStudi Roma Tre w szczególności certyfikaty: Int.It (B2), IT (C2), n) Universite per Stranieri di Siena w szczególności certyfikaty: Certificazioned’Italiano come Lingua Straniera CILS Due B2, Certificazioned’Italiano come Lingua Straniera CILS Tre C1, Certificazioned’Italiano come Lingua Straniera CILS Quattro C2, o) Państwowy Instytut Języka Rosyjskiego im. A.S. Puszkina, p) Institute for Romanian Language, the Romanian Ministry of Education, Research and Innovation, q) Univerzita Karlova v Praze, r) Univerzita Komenského v Bratislave; Filozofickáfakulta Studia Academica Slovaca centrum pre slovenčinuakocudzíjazyk, s) Univerzita Komenského v Bratislave; Centrum dalšiehovzdelávania; Ústavjazykovej a odbornejprípravyzahraničných študentov, t) Rada Koordynacyjna do spraw Certyfikacji Biegłości Językowej Uniwersytetu Warszawskiego; 3) telc GmbH, WBT Weiterbildungs-Testsysteme GmbH, w szczególności certyfikaty: B2 Certificate in English advantage, B2 Certificate in English for Business Purposes advantage, Certificate in English for Technical Purposes (B2), telc English B2, telc English B2 Business, telc English B2 Technical, telc English C1; Certificat Supérieur de Français (B2), telc Français B2; Zertifikat Deutsch Plus (B2), Zertifikat Deutsch für den Beruf (B2) (telc Deutsch B2 Beruf), telc Deutsch B2, telc Deutsch C1; Certificado de Español para Relaciones Profesionales (B2), telc Español B2; Certificato Superiored’ Italiano (B2), telc Italiano B2; telc Pyccкийязык B2

The Office of Chinese Language Council International: Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK) poziom HSK (Advance). 4. Japan Educational Exchanges and Services, The Japan Foundation: Japanese Language Proficiency Certificate poziom 1 (Advance). 5. Dyplomy ukończenia: 1) studiów wyższych w zakresie filologii obcych lub lingwistyki stosowanej; 2) nauczycielskiego kolegium języków obcych; 3) Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. 6. Wydany za granicą dokument potwierdzający uzyskanie stopnia lub tytułu naukowego albo stopnia lub tytułu w zakresie sztuki uznaje się język wykładowy instytucji prowadzącej kształcenie. 7. Dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych lub studiów podyplomowych za granicą lub w Rzeczy- pospolitej Polskiej uznaje się język wykładowy, jeżeli językiem wykładowym był wyłącznie język obcy. 8. Wydany za granicą dokument uznany za równoważny świadectwu dojrzałości uznaje się język wykładowy. 9. Dyplom Matury Międzynarodowej (International Baccalaureate Diploma). 10. Dyplom Matury Europejskiej (European Baccalaureate). 11. Zaświadczenie o zdanym egzaminie resortowym w: 1) Ministerstwie Spraw Zagranicznych; 2) urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw gospodarki, Ministerstwie Współpracy Gospodarczej z Zagranicą, Ministerstwie Handlu Zagranicznego oraz Ministerstwie Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej; 3) Ministerstwie Obrony Narodowej  poziom 3333, poziom 4444 według STANAG 6001. 12. Wydane przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej świadectwo potwierdzające kwalifikacje do pracy na wysokim stanowisku państwowym. 13. Dokument potwierdzający wpis na listę tłumaczy przysięgłych w Rzeczypospolitej Polskiej lub dokument potwierdzający posiadanie uprawnień tłumacza przysięgłego w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które jest stroną porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub w Konfederacji Szwajcarskiej.