Kontakt ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwbios@umk.pl

Studenci

Informacja od koordynatora SPNJO, pani mgr Magdaleny Bożenko-Kęski:

Szanowni Studenci,
Zgodnie z  Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych w formie zdalnej informujemy, że w przypadku  lektoratów języków obcych prowadzonych przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UMK formą zdalną zajęć objęte są wszystkie grupy zajęciowe wynikające z programów studiów na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich, studiach doktoranckich (w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym).

Zajęcia prowadzone są w okresie od dnia 26 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 z możliwością jego przedłużenia.

Prowadzący zajęcia poinformują uczestników grupy o wybranej formie zdalnego nauczania za pośrednictwem korespondencji mailowej z wykorzystaniem systemu USOS-web. Na bieżąco będziemy informować Państwa o poszczególnych etapach realizacji zajęć. Prosimy o dostosowanie się do przestawionych przez prowadzących zajęcia zasad współpracy.
Dyżury pracownicze są prowadzone także tylko w formie zdalnej (maile, lub po ustaleniu z prowadzącym przy pomocy komunikatora).
Kierownictwo SPNJO UMK

Przed lektoratem

Testy poziomujące

Zachęcamy wszystkich studentów I roku do wykonania testu poziomującego z języka angielskiego. Test dostępny jest po zalogowaniu się na platformę Moodle. Celem testu jest określenie poziomu studenta w skali A1-C1. Dla studentów, którzy uzyskali poziom niższy niż B1, SPNJO przygotowało specjalną ofertę uzupełniającą.

Oferta uzupełniająca – odpłatna

Proponowane kursy są przygotowaniem do lektoratu języka obcego. Oferta obejmuje:

kurs „Przygotowanie do Lektoratu” – j. angielski (A1-B2) 

Więcej informacji:

tel. 56 611 42 12

https://spnjo.umk.pl/kursy

https://www.facebook.com/SPNJO.UMK


Lektorat na studiach I stopnia i studiach jednolitych 

Zapisy na lektorat

Na lektorat języka obcego obowiązuje rejestracja. Prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z zasadami rejestracji. 

Na I roku studiów  (w semestrze zimowym) dla studentów Weterynarii odbywają się  zajęcia z języka łacińskiego w wymiarze 30 godzin, w tym 4 godziny zajęć prowadzone są w formie zdalnej.

Przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę i uzyskaniem 2 punktów ECTS.

Zajęcia mają na celu przede wszystkim zapoznanie studentów z podstawami języka łacińskiego w zakresie umożliwiającym posługiwanie się w praktyce zawodowej łacińską terminologią medyczno – weterynaryjną, rozumienie i właściwe stosowanie łacińskich zwrotów i wyrażeń funkcjonujących w kulturze i języku polskim. 

Strona www przedmiotu

Zajęcia prowadzone z języka angielskiego w formie ćwiczeń na poziomie B1/B2 i obejmują 120 godz. (4 godz./tydz. przez 2 semestry). Każdy semestr zakończony jest uzyskaniem przez studenta zaliczenia na ocenę oraz 3 pkt. ECTS.

Lektorat z j. angielskiego jest lektoratem języka specjalistycznego (English for Natural Sciences) i obejmuje naukę słownictwa biologicznego, chemicznego oraz elementów języka medycznego, a także rozwój umiejętności z zakresu mówienia, słuchania, czytania i pisania w sytuacjach akademickich i zawodowych. Zajęcia z j. angielskiego wzbogacone są o 2 testy samooceniające w każdym semestrze obejmujące powtórzenie gramatyczne, ćwiczenia leksykalne oraz próbny egzamin kończący lektorat. Materiał dostępny jest po zalogowaniu się na platformę Moodle.

Studia jednolite magisterskie obejmują naukę języka obcego na drugim (II semestr) i trzecim roku studiów (III i IV semestr). Całkowita ilość punktów ECTS za pozytywne zaliczenie lektoratu oraz egzaminu końcowego wynosi 10.

Egzamin

Lektorat zakończony jest standaryzowanym egzaminem pisemnym na poziomie B2. Za pozytywnie zdany egzamin student otrzymuje 1 pkt. ECTS. Przykładowy egzamin dostępny jest po zalogowaniu się na platformę Moodle.


Oferta uzupełniająca – odpłatna 

kurs : „Powtórka przed Egzaminem”

Więcej informacji:

tel. 56 611 42 12

https://spnjo.umk.pl/kursy

https://www.facebook.com/SPNJO.UMK


Na studiach II stopnia lektorat odbywa się w II semestrze I roku w wymiarze 30 godzin (2 godz./tydz.) i kończy się zaliczeniem na ocenę oraz egzaminem i uzyskaniem 3 punktów ECTS. Obowiązkowy jest komponent ustny (udział w debacie) stanowiący część składową oceny z egzaminu końcowego. 


Zwolnienia z lektoratu

Student może zostać zwolniony z lektoratu na podstawie:

UWAGA! Zwolnienie z lektoratu nie zwalnia z egzaminu kończącego lektorat.


Po lektoracie

Oferta uzupełniająca – odpłatna

Zakończenie obowiązkowego lektoratu nie oznacza braku możliwości dalszego kształcenia językowego. SPNJO oferuje szereg atrakcyjnych zajęć, wśród których największą popularnością cieszą się:

Pełna oferta

tel. 56 611 42 12